Informatieplicht en gescheiden ouders (januari 2009)

Hoe ga ik om met de informatieplicht over het kind ten aanzien van ouders die gescheiden zijn?
In artikel 11 en 13 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) is geregeld dat het bevoegd gezag ouders rapporteert over het functioneren van hun kinderen op school. Dit gebeurt over het algemeen in de zogenaamde tienminutengesprekken en ouderavonden. Ouders hebben ook recht op inzage in het leerlingdossier, waarin onder andere verslagen zijn opgenomen over de bespreking van een kind door het schoolteam. Hoofdregel is dat de school een onafhankelijke positie ten opzichte van beide ouders inneemt. Over het algemeen hebben beide ouders, als zij gescheiden zijn, het gezag over het kind. Als dit niet het geval is moet de ouder die het gezag heeft de andere ouder op de hoogte houden van belangrijke zaken met betrekking tot het kind. Hierbij horen ook de schoolprestaties! Als beide ouders geen gezag meer hebben over het kind bestaat er toch een informatieplicht van de school richting de ouders. Ten opzichte van vaders geldt deze plicht alleen als hij het kind heeft erkend. Als de ouders geen gezag hebben over het kind moeten zij zelf om informatie vragen en hoeft de school geen actie te ondernemen. Voor deze groep ouders geldt wel dat als het belang van het kind zich daartegen verzet, de school mag weigeren om informatie te geven. De ouder moet dan naar de rechtbank om alsnog de informatieverstrekking af te dwingen. De praktijk is echter vaak weerbarstiger dan de theorie die hierboven is vermeld. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat één van beide ouders via de school (extra) contacten met het kind probeert te zoeken, die een omgangsregeling ver te buiten gaan. Zoals door de school te verzoeken even het kind door de telefoon te mogen spreken, op het openbare schoolplein te verschijnen, et cetera. In de praktijk moet dan ook per geval een pragmatische oplossing worden gevonden, die in het belang van het kind is en voldoet aan de absolute eis dat de onafhankelijke positie van de school is gewaarborgd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.