Over het verslagjaar (kalenderjaar) 2008 gelden nieuwe richtlijnen voor het jaarverslag. Het ministerie van OCW heeft hierover een uitgebreide brochure uitgebracht. In verband hiermee worden door de AVS, in samenwerking met het ministerie, de komende tijd informatiebijeenkomsten gehouden verspreid door het land. De brochure van OCW dient daarbij als leidraad.

De gevolgen van de nieuwe richtlijnen hebben zowel betrekking op een aantal financieel-technische zaken, maar meer nog op het bestuursverslag en zaken die het verantwoordelijk management en het bestuur raken. Het is daarom belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de veranderingen. De kosteloze bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties, telkens van 16.00 tot 20.00 uur (tijdens de bijeenkomsten wordt een eenvoudige maaltijd aangeboden):

Op het programma staat onder andere: evaluatie jaarverslagen 2006, informatie over de nieuwe inrichtingsvereisten van het jaarverslag voor verslagjaar 2008 en de rol die de AVS kan spelen bij het maken van het jaarverslag. Zijn de gedurende het jaar op bestuursniveau geproduceerde managementrapportages goed ingericht en ingevuld, dan is het opstellen van het jaarverslag niet meer dan een afrondende activiteit. Om dat te bereiken kunnen AVS-adviseurs ondersteuning bieden bij:

  • vormgeving van managementrapportages op bestuursniveau lopende het jaar
  • opstelling jaarverslag of toelichting jaarcijfers
  • bij het tegenlezen van het jaarverslag
  • het traject richting het administratiekantoor voor juiste financiële en personele input

De logistieke organisatie van deze bijeenkomsten is in handen van het projectbureau lumpsum po.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws