Jaarlijks doet de Onderwijsinspectie onderzoek naar de lengte van de onderzoekslijsten en plaatsings-/wachtlijsten voor het speciaal basisonderwijs (sbao) en het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). De omvang van de plaatsingslijsten voor het sbao is in 2005 opnieuw behoorlijk afgenomen. In het (v)so is momenteel juist sprake van ernstige wachtlijsten.

Behalve het feit dat de omvang van de plaatsingslijsten sbao opnieuw is afgenomen, zijn ook de wachttijden afgenomen en worden leerlingen sneller geplaatst. De positieve kentering in de plaatsingslijstproblematiek binnen het sbao van de laatste jaren lijkt zich dus voort te zetten. Als een basisschool constateert dat een kind mogelijk beter af is in het sbao zal de ouders geadviseerd worden het kind aan te melden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) voor onderzoek. Het kind staat dan op een onderzoekslijst. Het aantal leerlingen dat op een onderzoekslijst staat is na de sterke daling van de afgelopen jaren weer wat toegenomen. Als de PCL een positieve beschikking afgeeft voor toelating tot een speciale basisschool komt het kind op een plaatsingslijst. Zowel de onderzoekslijsten als de plaatsingslijsten worden beschouwd als wachtlijsten. Het aantal thuiszitters in het sbao is ten opzichte van de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven.

(Voortgezet) speciaal onderwijs
De aanzienlijke wachtlijsten in het (v)so gelden vooral voor cluster 4 (leerlingen met gedragsproblemen). Er staan leerlingen op aanmeldings- en onderzoekslijsten; voor deze leerlingen moet de toelating of indicatie nog worden vastgesteld. De leerlingen op een plaatsingslijst hebben een indicatie, maar wachten op een effectieve plaatsing op een school. Een beperkt deel van de leerlingen die op een plaatsingslijst staan, zit thuis en ontvangt dus geen onderwijs. De andere leerlingen zitten niet in een vorm van onderwijs die past bij hun indicatiestelling. Hoewel over het algemeen scholen en instellingen hun uiterste best doen om de leerlingen geplaatst te krijgen, vindt de Inspectie deze situatie maatschappelijk niet acceptabel. Met name omdat leerlingen vaak gedurende een lange periode niet het onderwijs krijgen waar ze op grond van hun specifieke onderwijsbehoeften recht op hebben.

Beide onderzoeken kunt u downloaden via http://www.onderwijsinspectie.nl/ Publicaties

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws