De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor het onderwijs. Het NRO vroeg leraren en andere onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo met welke vragen zij zitten en welke thema’s op hun school spelen in relatie tot de maatregelen. Uit deze uitvraag onder ruim 300 onderwijsprofessionals blijkt dat de meest genoemde thema’s zijn: werkdruk en het welzijn van leraren en leerlingen.

De drie thema’s die het meest spelen rondom de coronamaatregelen zijn: werkdruk en welzijn leraren; welzijn leerlingen en onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling leraren. Omdat slechts enkele professionals uit het vo de vragenlijst hebben ingevuld, zijn zij niet meegenomen in de analyse.

Werkdruk en welzijn leraren

Een groot deel van de respondenten (124) geeft aan dat de coronamaatregelen leiden tot een hogere werkdruk en overvraging van leraren. Ook melden respondenten (31) dat onderwijsprofessionals angst hebben om corona te krijgen. Dit komt doordat de maatregelen in de praktijk niet goed zijn na te leven. Een deel van de respondenten (13) vond het lesgeven in halve klassen prettig. Een aantal respondenten (9) signaleren dat de werkdruk hoger werd omdat leraren klaar moesten staan voor ouders.

Welzijn leerlingen

Volgens veel respondenten hebben de coronamaatregelen een negatieve invloed op het welzijn van leerlingen. Ook wordt gesignaleerd (12) dat corona(maatregelen) spanning veroorzaken in de klas. Daarnaast geven respondenten (12) aan dat het onvoldoende lukt om te zien hoe het met alle leerlingen gaat en/of om ondersteuning te bieden die daarop aansluit. Professionals uit het (v)so (5) signaleren dat leerlingen toen ze thuis moesten blijven de veilige situatie op school misten.

Een deel van de respondenten (12) geeft aan dat de school al actie onderneemt om het welzijn van leerlingen te vergroten.

Onderwijskwaliteit en professionele ontwikkeling leraren

Verschillende respondenten (15) geven aan dat het lastig is of veel tijd kost om de voortgang/leerlijn van leerlingen te volgen en daar vervolgens een goed aanbod voor te creëren. Relatief vaak (14) wordt gesignaleerd dat de leertijd en/of (effectieve) instructie voor leerlingen sowieso zijn verminderd door digitaal onderwijs of door coronamaatregelen op school. Ook geven respondenten (10) aan dat de professionele ontwikkeling van leraren stilstaat of is uitgesteld.

Sommige respondenten (5) vinden dat de onderwijskwaliteit onder druk staat of is afgenomen. Anderen (5) zien leerachterstanden of vinden dat de lesstof is weggezakt.

De bevindingen van de overige thema’s zijn te vinden in het onderzoek.

Online vragenlijst invullen

Onderwijsprofessionals die hun ervaringen met de coronamaatregelen willen delen, kunnen dat nog steeds doen via de online vragenlijst.

Het NRO gebruikt dit om te bepalen welke (corona)onderzoeken gestart moeten worden.

De resultaten van de praktijkuitvraag worden in het veld gedeeld met diverse partijen, waaronder schoolleiders, leraren, het ministerie van OCW, beleidsmakers en onderwijsonderzoekers. Zij kunnen de signalen en vragen gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan op scholen.

Link

Gerelateerd nieuws