De IMBU-regeling (In Mindering Brengen Uitkeringen), vervalt op 1 augustus 2012. Het intrekken van deze regeling is onderdeel van de OCW-regeling waarin de bedragen voor de personele lumpsumbekostiging en voor het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor het schooljaar 2012/2013 zijn vastgelegd. Verder bevat de regeling de bekostigingsbedragen voor bijzondere situaties zoals rugzakken, schipperskinderen, zigeunerkinderen, et cetera.

Schoolbesturen ontvangen nu een uitkering of toelage van het UWV voor personeelsleden die afwezig zijn wegens zwangerschapsverlof of die vallen onder de WAO, WIA, de Ziektewet of de WAZO. Voor een deel van die personeelsleden, namelijk diegenen met zwangerschapsverlof of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, kunnen schoolbesturen tegelijkertijd vervangingskosten declareren bij het Vervangingsfonds (Vf). En dat is dubbelop. Daarom vordert het ministerie van OCW, via de IMBU-regeling, de UWV-uitkering weer terug van de schoolbesturen. Dit is een omslachtige procedure. Door de IMBU-regeling en de onkostenvergoeding door het Vf tegen elkaar weg te strepen, vermindert de administratieve last aanzienlijk. Het eindresultaat blijft hetzelfde. Het schoolbestuur ontvangt nog steeds de UVW-uitkering en kan deze gebruiken voor het betalen van vervangingskosten. OCW vordert deze uitkering niet meer terug. In verband met deze maatregel gaat de premie van het Vf omlaag. Daar staat tegenover dat in deze gevallen geen vervangingskosten meer kunnen worden gedeclareerd bij het Vf. De bedragen in de nieuwe regeling personele bekostiging 2012/2013 worden over de gehele linie aangepast met -0,724 procent. Deze daling is volledig toe te schrijven aan het intrekken van de IMBUregeling. De in de regeling genoemde bedragen voor 2012/2013 worden nog aangepast. Dat zal met name betrekking hebben op de oploop in de bekostiging van de functiemix en inkorting van de salarisschalen. Eerst moet de eerste tranche van de functiemix nog worden geƫvalueerd. De gemiddelde personeelslast (GPL) zal wellicht worden aangepast ter compensatie van de premiewijzigingen, zoals die per 1 januari en 1 april 2012 hebben plaatsgevonden. Dit wordt pas bekend na besluitvorming hierover in het voorjaarsoverleg van het kabinet.

De regeling Bekostiging personeel po en aanpassing bedragen LGB-VO 2012/2013 is te downloaden via www.cfi.nl/Public/Duo/Regelgeving/Po/Regelingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders