Hulp gezocht bij huisvesting

Resultaten AVS Scholenpanel Onderwijshuisvesting

Gemeenten verlenen vaak maar matige of zelfs geen medewerking aan de totstandkoming van huisvestingsvoorzieningen. Ook blijken initiatieven voor brede scholen in veel gevallen een vroege dood te sterven, bij gebrek aan investeringen vanuit de politiek. Dit zijn enkele opvallende resultaten uit een AVS Scholenpanel over het thema Onderwijshuisvesting (lente 2007). De AVS wijst op de noodzaak van voldoende financiële en rand voorwaardelijke medewerking door de overheid.

Bijna 940 schoolleiders uit het speciaal basisonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs verdeeld over diverse managementfuncties, scholenorganisaties van verschillende grootte, in gemeenten van verschillende grootte vulden het digitale enquêteformulier in. Alle deelnemers waren het er over eens dat de vertaling van een onderwijsvisie naar een te verbouwen school consequenties heeft voor de indeling van het gebouw. Het verbouwen van een school moet je als bestuur, bovenschools manager, directeur, team en MR dan ook niet overkomen, maar dien je bewust te beleven, vond bijna iedereen. Een meerderheid 77 procent vindt dat bij het ontwerp van een schoolgebouw eigenlijk uitgegaan moet worden van een gebruiksduur van twintig jaar, gezien continue onderwijsontwikkelingen, de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de onderwijsvisie en de vertaling daarvan naar een te bouwen school. Nu wordt nog uitgegaan van een gebruiksduur van veertig tot zestig jaar.

Gemeente

Gemeenten verlenen volgens 40 procent van de respondenten enige of volledige medewerking aan de totstandkoming van huisvestingsvoorzieningen die nodig zijn bij het realiseren van nieuwe onderwijsvisies. Bij 35 procent was sprake van matige of geen medewerking, terwijl bij 25 procent ervaring ontbreekt. Verontrustend is het feit dat 39 procent van de deelnemers aangeeft dat gemeenten matige of geen medewerking verlenen aan het realiseren van passende ruimten voor voor-, tussen- en naschoolse opvang. Bij 23 procent is sprake van enige of volledige medewerking, terwijl in dit geval bij 38 procent de ervaring ontbreekt. Over het binnenklimaat in de school zegt 30 procent dat gemeenten geen gelden beschikbaar stellen voor de verbetering ervan bij 20 procent deden gemeenten dit wel en 50 procent heeft hiermee nog geen ervaring.

Brede school

Een groot deel van de respondenten 69 procent is enthousiast over het principe van de brede school. Echter, in veel gevallen blijkt dat het aanvankelijk bij de politiek bestaande enthousiasme over de brede school uiteindelijk niet resulteert in de bereidheid van diezelfde politiek om hierin ook in financieel opzicht fl ink te investeren. Resultaat: veel brede school-initiatieven worden in sterk uitgeklede vorm gerealiseerd of in de kiem gesmoord. Een brede school blijkt overigens niet alleen een voorziening voor steden: ook dorpen kennen brede scholen met daarin de mediatheek, sportzaal, vergaderruimten, kinderopvang, peuterspeelzaal, ruimten voor muziekverenigingen, et cetera. Het onderwijs speelt volgens de respondenten een prominente rol in brede schoolvoorzieningen, die wordt gekenmerkt door begrippen als spin-in-het-web, spil, katalysator, kartrekker, fundament, pijler en hoofdrol.

Hulp nodig

Tot slot geeft zo’n 70 procent van de deelnemers aan hulp nodig te hebben bij: 

  • het bepalen van de onderwijsvisie en de vertaling daarvan naar een schoolgebouw; 
  • de planning van activiteiten die leiden tot de realisatie van nieuw-/verbouw van een schoolgebouw; 
  • het bepalen van de juiste betrokkenheid van bij de school betrokken geledingen bij het verbouwproces.

Lobby

De AVS vindt in lijn met de resultaten van dit scholenpanel dat een school moet beschikken over een gebouw waarin over een periode van twintig a dertig jaar redenerend vanuit de lijn visie, doelen, activiteiten en vormgeving in de gewenste vorm onderwijs kan worden gegeven. De AVS vraagt in de politiek dan ook specifiek aandacht voor de noodzaak van voldoende financiële en rand voorwaardelijke medewerking van de landelijke en/of plaatselijke overheid bij het realiseren van passende ruimten voor voor-, tussen- en naschoolse opvang, brede school-voorzieningen en de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Samen met anderen ontwikkelt de AVS een nieuwsbrief en een cursus op het gebied van onderwijshuisvesting. Voor specifieke huisvestingsactiviteiten opstelling leerlingenprognoses, ontwikkeling huisvestingsconcepten, bouwvoorbereiding, facilitymanagement/onderhoud worden samenwerkingsafspraken gemaakt met bedrijven en organisaties, die op deze terreinen hun sporen hebben verdiend.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.