De gemeente Utrecht wil de komende acht jaar 122 miljoen euro investeren om de huisvesting van alle Utrechtse scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs flink aan te pakken. Met het geld én een gedegen meerjarenplan moeten alle scholen er in 2014 goed bij staan. Het plan is samen met de schoolbesturen opgesteld.

In het `Masterplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs´ staat hoe het geld wordt besteed. Onderwijswethouder Rinda den Besten: “We nemen alle maatregelen die nodig zijn om het achterstallig onderhoud van de scholen versneld in te lopen. En we hebben gekeken naar wat er in de komende jaren in de huisvesting van het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs nodig is. Zowel op het gebied van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen als op het gebied van onderwijskundige vernieuwing.”

Utrecht telt 97 scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs, die zijn ondergebracht in 172 gebouwen en 96 gymnastiekruimten. Van de permanente gebouwen is 63 procent (93 gebouwen) ouder dan dertig jaar. Er is veel onderhoud, renovatie en sloop/nieuwbouw nodig. Zo´n 25 schoolgebouwen zijn zo slecht dat nieuwbouw noodzakelijk is. Ook is er uitbreiding van schoolgebouwen nodig, vanwege het groeiende aantal leerlingen. Voor een langere periode en voor de hele stad is gekeken naar problemen, kansen en mogelijke combinaties van ontwikkelingen.

Bijzonder
Bijzonder is dat het Masterplan tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met alle partners in het onderwijs in Utrecht. Gezamenlijk is per wijk en per school in kaart gebracht wat de precieze behoefte van een school is. Veel scholen krijgen nieuwbouw. Daarbij is ook gekeken naar andere behoeftes in de wijk. Scholen worden zoveel mogelijk als multifunctioneel gebouw ingericht. Per project worden noodzaak en mogelijkheden onderzocht om bijvoorbeeld kinderopvang en buitenschoolse opvang te realiseren. Ook is er gekeken naar de plaats van de school in de wijk. Utrecht voert het beleid dat de school als een middelpunt, een ontmoetingsplek in de wijk fungeert.

De investeringen worden tot 2014 elk jaar uitgewerkt in een huisvestingsprogramma. Over het programma voor 2007 beslist de gemeenteraad op 7 december aanstaande.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws