Het huidige reken- en wiskundeonderwijs daagt (potentieel) hoogpresterende leerlingen onvoldoende uit om tot een hoger niveau te komen. Dat staat in het rapport ‘Reken- en wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen’ van de Inspectie van het Onderwijs. Aanleiding voor dit onderzoek is de daling van het aandeel hoog en excellent presterende leerlingen in rekenen en wiskunde.
 
In het onderzoek is gekeken naar mogelijk effectieve onderwijskenmerken op vier niveaus: de leraar, les, school en leerling. De onderzoekers hebben de onderzochte kenmerken die kunnen bijdragen aan effectief reken- en wiskundeonderwijs voor hoogpresterende leerlingen maar beperkt aangetroffen op scholen en afdelingen.
Op het niveau van de leraar zien de onderzoekers onder andere dat op nog weinig po-scholen en onderzochte vo-afdelingen de leraren een gedegen kennis hebben over de leerlijnen en referentieniveaus rekenen en wiskunde en dat ze niet altijd laten merken dat ze hoge verwachtingen hebben van hun hoogpresterende leerlingen. Op het niveau van de les constateren de onderzoekers dat, hoewel po-scholen uitdagende middelen en materialen gebruiken voor (potentiële) hoogpresteerders, het gebruik ervan op veel scholen nog ad hoc is. Op het niveau van de school signaleren de onderzoekers dat op weinig scholen sprake is van een doorgaande lijn voor hoogpresteerders en dat er beperkt aandacht is voor de kwaliteit van het onderwijs voor hoogpresteerders. Op het niveau van de leerling is te zien dat 30 procent van de leerlingen van groep 8 hoog presteert op de toetsen van het leerlingvolgsysteem, maar dat er in het derde leerjaar van het vo nog maar weinig leerlingen zijn die hoog presteren.
 
Aanbevelingen
Het rapport bevat diverse aanbevelingen die kunnen bijdragen aan effectief en uitdagend reken- en wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende leerlingen:
– Het verdiepen van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis van leraren is noodzakelijk.
– Leraren kunnen hun hoge verwachtingen meer aan de (potentieel) hoogpresterende leerlingen laten merken en hiernaar handelen door deze te koppelen aan concrete, realistische doelen.
– Leraren moeten ook de leerlingen die toekunnen met minder uitleg een passende instructie bieden. Dat kan een verkorte basisinstructie zijn of een instructie met verdiepende en uitdagende denkvragen.
– Scholen hebben de potentiële hoogpresteerders en hun mogelijkheden lang niet altijd in beeld. Zij kunnen daartoe eerder behaalde resultaten (verder terug dan die van de vorige groep) gebruiken.
– Scholen en afdelingen kunnen de kwaliteit van het reken- en wiskundeonderwijs aan de (potentieel) hoogpresterende leerlingen versterken door dit gericht te onderzoeken en te evalueren.
– De referentieniveaus voor rekenen en wiskunde en de daaraan gekoppelde landelijke ambitieniveaus moeten verder bekend en verduidelijkt worden bij besturen, scholen en leraren.
– Leraren kunnen nog meer ondersteund worden in de vormgeving van het aanbod (door materialen, hulpmiddelen en uitleg) om (potentiële) hoogpresteerders meer uit te dagen in de reguliere reken- en wiskundeles.

 

Links

Gerelateerd nieuws