Hoog slagingspercentage eindexamenleerlingen, ondanks corona

In 2021 slaagde 94,8 procent van alle examenkandidaten. Dit blijkt uit de Examenmonitor 2021 die demissionair minister Slob van Onderwijs op 28 oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Slob concludeert dat de genomen maatregelen ‘passend’ zijn geweest bij de omstandigheden.

“Met behulp van een aantal maatregelen, zoals de mogelijkheid om examens te spreiden over meerdere tijdvakken, een extra herkansing en de duimregeling, konden leerlingen het examenjaar afsluiten op een wijze die passend was bij de omstandigheden”, schrijft Slob. “Twee van deze maatregelen hebben meetbaar invloed gehad op het slagingspercentage, namelijk de extra herkansingsmogelijkheid en de mogelijkheid om één vak buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de uitslag (duimregeling).”

Zo’n 10 procent van de leerlingen is geslaagd met gebruikmaking van de duimregeling. Deze maatregel maakte het mogelijk om bij het bepalen van de uitslag het eindcijfer van één vak – niet zijnde een kernvak – buiten beschouwing te laten als de leerling hierdoor alsnog kon slagen.

Gemiddeld slaagden 94,8 procent van de kandidaten in 2021. Dit percentage ligt lager dan in 2020 (98,7 procent) en iets hoger dan het gemiddelde in de periode 2015-2019 (92,2 procent). Net als in andere jaren zijn er verschillen tussen de schoolsoorten. In vmbo-bb slagen gemiddeld de meeste leerlingen, in het havo ligt het slaginspercentage het laagst. Dit algemene patroon was in 2021 ook zichtbaar.

In 2021 is het gemiddelde schoolexamencijfer gedaald tot iets onder het niveau van 2015-2019. De cijfers van 2021 kunnen niet zonder meer vergeleken worden met de gemiddeld cijfers uit eerdere jaren, omdat er in 2021 een andere wijzen van normeren was dan in 2019 en daarvoor.

Opvallend is dat het aandeel kandidaten dat herkanste zonder dat dit nodig was om te kunnen slagen, steeg.

Slob concludeert: “Ik ben blij om te zien dat het scholen wederom gelukt is om leerlingen in het afgelopen schooljaar, onder soms moeilijke omstandigheden, goed voor te bereiden op het eindexamen. Dankzij deze inspanningen en de inzet van leerlingen zelf is het veel leerlingen gelukt om met goed gevolg de overstap te maken naar het vervolgonderwijs.”