Hoofdlijnen van de (middel)lange termijn aanpak COVID-19

Er is de afgelopen week al veel aandacht geweest voor de plannen om de zomervakanties in te korten en de kerstvakantie langer te maken. De vakanties zijn echter maar een onderdeel van het conceptplan waaraan het ministerie van OCW werkt om het onderwijs weerbaarder en wendbaarder te maken in tijden van crisis. Het plan richt zich met name op de vraag hoe de kans vergroot kan worden dat scholen niet meer gedwongen hun deuren hoeven te sluiten. In een Kamerbrief informeren de ministers Dijkgraaf en Wiersma de Tweede Kamer hierover.

De afgelopen twee jaar heeft het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen een stempel gedrukt op het onderwijs. Het aanpassingsvermogen, de organisatiekracht en flexibiliteit van de onderwijssector is groot gebleken. Daarnaast heeft de sector tijdens de crisis ook stappen gezet op het gebied van afstandsonderwijs en is er meer aandacht gekomen voor de ontwikkeling van individuele leerlingen. Tegelijkertijd zien we dat het virus, de schoolsluitingen, uitval van leerlingen en leraren door ziekte of quarantaine en de steeds verschillende pakketten van maatregelen een grote impact hebben op het onderwijs.

Zo lees je in de inleiding van het conceptplan. Wij willen je wat breder informeren; in dit stukje gaan we in op de hoofdlijnen:

 • Elke leerling krijgt goed onderwijs, ook gedurende een crisis; bij voorkeur gaat het
  onderwijs fysiek door, en anders op afstand.
 • Overheid en schoolbesturen zorgen via preventieve maatregelen voor veilige scholen.
 • Er komt duidelijkheid over op welke scenario’s (die denkbaar zijn in de ontwikkeling van deze epidemie) scholen zich voor moeten bereiden, waardoor scholen panklare draaiboeken kunnen uitwerken.
 • Er is een agenda om de wendbaarheid van het onderwijs te vergroten, en daarmee de
  impact van een nieuwe crisis op het onderwijs te beperken.

Het plan richt zich met name op de vraag hoe de kans vergroot kan worden dat scholen niet meer gedwongen hun deuren hoeven te sluiten. Daarbij draait het om de mate waarin scholen een veilige omgeving kunnen zijn. De overheid kan meer duidelijkheid bieden over welke maatregelen wanneer aan de orde zijn, zodat scholen draaiboeken kunnen ontwikkelen voor verschillende scenario’s. Daarnaast geldt dat scholen bij ingrijpender maatregelen de impact ervan kunnen beperken, via bijvoorbeeld een andere spreiding van activiteiten over het jaar, meer aandacht voor overgangen en een betere kwaliteit van afstandsonderwijs.

Kortom, beter voorbereid en wendbaar. Hieronder volgt een korte opsomming van de elementen uit het conceptplan. Een en ander wordt de komende maanden nader uitgewerkt in nauw overleg met het onderwijsveld. Waar nodig zal de AVS de mening van haar leden ophalen bijvoorbeeld door peilingen.

Om scholen veilig te houden, kun je denken aan een aantal preventieve maatregelen, zoals zelftesten, tijdig vaccineren en natuurlijk de ventilatie op orde hebben.

In de brief aan de Tweede Kamer worden vier scenario’s genoemd waar sectoren en dus ook het onderwijs zich op moeten voorbereiden:

1 – Donkergroen (verkoudheid): scholen volledig open, zonder maatregelen
2 – Groen (griep+): scholen volledig open met lichte (basis)maatregelen
3 – Oranje (continue strijd): scholen volledig open met pakket maatregelen
4 – Rood (worst case): scholen niet volledig open

De overheid stelt heldere kaders, maar er is meer maatwerk voor regio’s, schoolbesturen en individuele scholen. Hoe ernstiger de situatie, hoe meer de Rijksoverheid de regie pakt en maatregelen voorschrijft. In de lichtere scenario’s is juist meer ruimte voor maatwerk.

Er zal onderzocht worden hoe scholen wendbaarder worden om beter te kunnen dealen met een (gezondheids)crisis. Het is daarom van belang om structureel het onderwijs beter toe te rusten. Dit kabinet doet dat door te investeren in kwaliteit (basis op orde), kansengelijkheid, vrij & veilig onderwijs en last but not least de mensen die er werken. Dat is niet direct opgelost, maar daar worden wel de komende jaren concrete stappen op gezet.

Ook wordt er gekeken naar de planning van een schooljaar: open dagen elders in het schooljaar, aangepaste vakanties et cetera. Dat laatste haalde de afgelopen weken de pers al, de AVS benadrukt dat we nog maar aan het begin staan van een onderzoek naar deze optie.

Men wil verder kijken naar:

 • de overgangsmomenten in ons onderwijssysteem, van kinderopvang tot en met het hoger onderwijs: kunnen die flexibeler?
 • de mogelijkheden voor een verlengde studieduur en onderwijstijd;
 • een meer wendbaar examenstelsel en eindexamen VO;
 • het verbeteren van de kwaliteit van het afstandsonderwijs en het starten van een digitale school.

Voor de verdere uitwerking van het plan worden de lessen meegenomen die we in Nederland hebben opgedaan tijdens twee jaar coronacrisis, maar er zal ook nadrukkelijk gekeken worden naar wat het buitenland ons kan leren. Nog vóór de zomer moet er een uitgewerkt plan klaarliggen zodat de schoolleiders tijdig weten wat er straks van hen en van hun teams verwacht wordt. Wij houden je op de hoogte.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links