Hindernissen bij realisatie combinatiefuncties

De Taskforce Combinatiefuncties “onder leiding van voorzitter Philip Geelkerken” presenteerde op 20maart het eindrapport “Aan het werk met combinatiefuncties!” Struikelblok blijkt de omzetbelasting bij hetdetacheren van personeel in combinatie met de werkgeversrol voor lokale partijen als (brede) scholen.

Het rapport bevat handreikingen, modellenen adviezen voor onder andere hetministerie van OCW en de sociale partnersin de sectoren onderwijs, sport,cultuur, kinderopvang en welzijn om dekomende jaren ten minste 2.500 combinatiefunctionarissenaan het werk te zetten,wat in het bestuurlijk akkoord ‘Impuls’wordt beoogd. De combinatiefunctionarissenworden de bruggenbouwers tussenonderwijs, sport, cultuur, kinderopvangen welzijn, bijvoorbeeld in het kader vande brede school. De gemeente speelt eencentrale rol bij de invoering van combinatiefunctiesen dient zich onder meergarant te stellen voor de (co-)financiering.De Taskforce heeft voor de invoeringvan combinatiefuncties een stappenplanopgesteld met samenhangende modelsamenwerkingsovereenkomstentussengemeente en lokale partijen.

Rompslomp
De combinatiefunctionaris wordt zoveelmogelijk benoemd/aangesteld bij de scholenof de organisaties voor sport, cultuur,kinderopvang en welzijn. De Taskforcevindt het daarbij van groot belang dat definanciering van de combinatiefunctie enhet werkgeverschap samenvallen.Het detacheren van personeel en dedaarmee samenhangende omzetbelastingvormt voor de inlener echter eenkostprijsverhogende factor. De Taskforceconstateert dat de mogelijkheden voor delokale partijen om én de werkgeversrol opzich te nemen één geen hinder te ondervindenvan de btw-bepalingen, minimaalzijn, of een hele rompslomp te weeg brengen.De Taskforce ziet hier een groot risicovoor het slagen van de hele operatie enheeft de staatssecretarissen van OCW enVWS om vrijstelling van omzetbelastinggevraagd voor de uitwisseling van personeelwerkzaam in een combinatiefunctie.

Rechtspositie en functieprofiel
Voor de rechtspositie van de combinatiefunctionarisbeveelt de Taskforce derelevante sociale partners aan om tot eenbovensectoraal overleg te komen overonder andere de in de cao op te nemen ofaan te passen onderwerpen die de rechtspositievan de combinatiefunctionarisaangaan, de modelarbeidsovereenkomsten de uitwerking van de generieke enreferentiefuncties op cao-niveau. Hetadvies is om voor 1 augustus 2008 totresultaat te komen onder regie van eenonafhankelijke bovensectorale regiegroeparbeidsvoorwaarden.De Taskforce heeft er voor gekozen omde gevraagde functieprofielen zo opte stellen dat deze in de verschillendesector-cao's makkelijk kunnen wordenovergenomen. De functieprofielen zijnook het basismateriaal voor de lokale partijenop gemeentelijk niveau, dat verderkan worden opgetuigd op basis van delokale behoefte en die binnen de kadersvan de cao tot volwaardige functiebeschrijvingenkunnen worden uitgewerkten gewaardeerd.Er komt geen speciale opleiding voor decombinatiefunctionaris, omdat de geïnventariseerdembo-opleidingen wordenaangemerkt als inhoudelijk voldoendebreed om invulling te kunnen gevenaan opleidingsprogramma's voor eencombinatiefunctie.Inmiddels staat dit onderwerp op deagenda van het overleg over de CAO-PO.

U kunt het rapport van de Taskforce downloaden via www.minocw.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.