Het Vervangingsfonds / Participatiefonds zoekt een directeur

Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn twee (privaat vormgegeven) zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). De belangrijkste taak van deze stichtingen is om, in de gevallen die het toepasselijke Reglement bepaalt, de vervangings- c.q. de werkloosheidskosten die de schoolbesturen in het Primair Onderwijs (PO) hebben moeten maken, te verevenen over alle aangesloten schoolbesturen. Door reglementering van de voorwaarden waaronder de fondsen de vervangings- en werkloosheidskosten over het collectief verevenen, kan worden bereikt dat deze kosten voor de PO-sector als geheel zo laag mogelijk blijven. De realisering van deze taken wordt ondersteund door de taken en activiteiten van de fondsen op het gebied van re-integratie van werklozen en vermindering van het ziekteverzuim. Door hun werkzaamheden leveren de fondsen een belangrijke bijdrage aan de continuïteit en kwaliteit van het Primair Onderwijs.

Het bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds is op zoek naar een Directeur. De stichtingen worden bestuurd door een bestuur bestaande uit 9 leden. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor elk fonds. De beide besturen worden ondersteund door een gemeenschappelijk bestuursbureau, dat enerzijds zorg draagt voor de voorbereiding van de besluitvorming door de besturen en anderzijds voor de uitvoering van de genomen besluiten. Bij het bestuursbureau, gevestigd te Rotterdam, werken momenteel 21 personen. De dagelijkse leiding van het bestuursbureau ligt bij de directie bestaande uit een directeur en een adjunct directeur. Als gevolg van de pensionering van de huidige directeur komt deze functie per 1 april 2013 vacant.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.