Medio maart heeft het bestuur van het Vervangingsfonds enkele tijdelijke maatregelen getroffen om de schoolbesturen in het primair onderwijs tegemoet te komen toen deze voluit geconfronteerd werden met de gevolgen van het coronavirus. Inmiddels zijn de scholen weer voorzichtig gestart en vervalt de noodzaak van een deel van deze tijdelijke maatregelen.

Twee van de drie tijdelijke maatregelen worden binnenkort beëindigd:
Inzetpercentage van poolers tussen 1 maart 2020 en 1 juni 2020 op 100 procent. Vanaf 1 juni 2020 wordt weer het werkelijke inzetpercentage gehanteerd.
Schoolbesturen kunnen de poolverantwoording op gebruikelijk wijze invullen. Maar doordat het Vervangingsfonds het inzetpercentage tijdelijk op 100 procent heeft gezet, ontstaan er in genoemde periode geen negatieve gevolgen als schoolbesturen hun poolers niet of nauwelijks (hebben) in(ge)zet.

Reactietermijnen Participatiefonds per 18 mei 2020 weer hervat
Om de administratie tijdens de schoolsluiting zo veel mogelijk te beperken, waren de reactietermijnen met betrekking tot het Reglement Participatiefonds tijdelijk stopgezet. Nu het kabinet recent heeft besloten dat op 11 mei 2020 de scholen weer starten, worden ook de termijnen – een week later – weer hervat.  
 
Het bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds heeft ook ander maatregelen getroffen tijdens de coronacrisis.
 
Mogelijkheid tot declareren vervanger bij afwezigheid uit voorzorg corona
Schoolbesturen kunnen hun vervangers blijven declareren als een eigen leerkracht uit voorzorg afwezig is in verband met Corona gerelateerde klachten of als de leerkracht behoort tot de risicogroep. Het Vervangingsfonds handhaaft deze mogelijkheid totdat de richtlijnen van de overheid deze maatregel overbodig maken.
 
Geen premieheffing Vervangingsfonds over de maand april 2020 vanwege corona-sluiting
Doordat de scholen de hele maand april gesloten waren, constateerde het Vervangingsfonds dat er minder vervangingen zijn gedeclareerd. Het bestuur heeft daarom besloten over de maand april geen premie te heffen. 
 
De overheid neemt noodmaatregelen voor bedrijven waar sprake is van een omzetdaling of waarbij een liquiditeitsprobleem ontstaat. Deze regelingen gelden niet voor het primair onderwijs aangezien het Ministerie van OCW heeft aangegeven dat de bekostiging onverminderd doorgaat.
 

Links