Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren binnen organisaties ontwikkelde dr. John Carver het zogenoemde Policy Governance® model. Dit model wordt in Nederland, ook in het onderwijs, steeds meer toegepast. Het biedt een compleet instrumentarium voor bestuur en toezicht en is daarmee uniek.

De principes van het model zijn neergelegd in het “Policy Governance Brondocument.
 

Het Policy Governance Brondocument

Waarom een brondocument?
Een “bron” is een oorsprong. Een brondocument is een “basisdocument waaruit men zijn gegevens put” (van Dale).

Als er geen duidelijke, eenduidige en simpele bron is, kunnen meningen, geschriften, interpretaties en implementaties bewust of onbewust afwijken van de oorspronkelijke opzet en zijn deze daardoor uiteindelijk niet van elkaar te onderscheiden.
In dit geval is John Carver de bron, de ontwerper van Policy Governance, met Miriam Carver als zijn gelijkwaardige partner.

Zonder een duidelijk, eenduidig en simpel brondocument, heeft Policy Governance geen betrouwbaar fundament en is het niet overdraagbaar als model voor besturen. Het is dan gevoelig voor verkeerde uitleg, verkeerde bewerking en onvermogen.
Dit document is geproduceerd door de International Policy Governance Association en goedgekeurd door John en Miriam Carver als zijnde in overeenstemming met de bron.

Wat Policy Governance NIET is:

1. Policy Governance is niet een specifieke bestuursstructuur. Het schrijft niet voor hoe groot het bestuur moet zijn, dat er speciale bestuursfunctionarissen moeten zijn, dat er een Algemeen Directeur nodig is. Hoewel het principe-uitspraken doet over  commissies, verbiedt het geen commissies noch schrijft het bijzondere commissies voor.
2. Policy Governance is niet een verzameling van afzonderlijke “goede voorbeelden”, noch een verzameling tips voor verbeteringen op bepaalde onderdelen.
3. Policy Governance schrijft niet voor, maar laat ruimte aan het bestuur hoe het omgaat met zijn groepsdynamiek, met behoeftebepaling, met de aanpak van probleemoplossing, fondsenwerving of verandermanagement.
4. Policy Governance beperkt de menselijke interactie niet, noch beknot het individueel of collectief denken.

Wat Policy Governance WEL is:

Policy Governance is een compleet, integraal model dat, als het consequent wordt toegepast, besturen in staat stelt maatschappelijk verantwoordelijke organisaties te zijn.

Te beginnen bij de fundamentele reden waarom een bestuur bestaat en waar zijn bestuurlijk gezag op berust, integreert Policy Governance een aantal unieke basisprincipes die ontwikkeld zijn om verantwoord bestuurlijk leiderschap mogelijk te maken.

Basisprincipes van Policy Governance:

1. Eigenaren: het bestuur ontleent zijn gezag én verbindt zijn verantwoording aan diegenen die moreel -zo niet wettelijk- eigenaar zijn van de organisatie  (als zo´n groepering  bestaat buiten het bestuur zelf) – en ziet het als zijn taak om een dienend-leider te zijn voor die groepering.
“Eigenaren”, zoals de term wordt gebruikt in het Policy Governance Model, zijn niet alle belanghebbenden, maar alleen diegenen die in een positie verkeren die te vergelijken is met die van aandeelhouders in een onderneming of vennootschap.

2. Positie van het Bestuur: met de eigenaren boven zich en de operationele organisatie onder zich vormt het bestuur een belangrijke schakel in de formele of morele hiërarchie. Het is geen adviserende positie maar een hiërarchische. Het ontleent zijn bestaansrecht aan die hiërarchische positie, moet derhalve de hem gegeven autoriteit uitoefenen en anderen naar behoren mandateren of delegeren; het bestuur  is er niet om als versiering, advisering of als sparring-partner van het management te dienen.
Het bestuur – en niet het management –  draagt volledig de verantwoordelijkheid voor het eigen bestuursproces en de gevolgen daarvan, net zo goed als het verantwoordelijk is en blijft voor alles wat het aan derden heeft gemandateerd of gedelegeerd in termen van bevoegdheid en verwachtingen.

3. Eenheid van bestuur: het bestuur neemt zijn gezaghebbende beslissingen alleen groepsgewijs, of het nu gaat in de richting van het management, in de richting van zijn individuele bestuursleden of zijn commissies. Dat wil zeggen dat het gezag van het bestuur een groepsgezag is, niet de optelsom van het gezag van individuele bestuursleden.

4. Beleidsuitspraken over Doelstellingen: het bestuur bepaalt en stelt op schrift (a) welke resultaten, veranderingen of voordelen zouden moeten worden gerealiseerd (b) voor welke ontvangers, consumenten of cliënten of andere met name genoemde groeperingen en (c) tegen welke kosten, zonodig naar resultaat of doelgroep geprioriteerd. Het gaat daarbij niet om eventuele bijkomende voordelen die zich kunnen voordoen, maar om datgene wat het bestaan van de organisatie rechtvaardigt, en zijn bestaan succesvol maakt.
Binnen het Policy Governance model worden beleidsuitspraken die enkel en alleen deze besluiten bevatten “Ends” (“Doelstellingen”) genoemd, maar ze kunnen elke naam krijgen die een bestuur hen wenst te geven, zo lang het model maar intact blijft.

5. Beleidsuitspraken over de Bestuursmiddelen: het bestuur bepaalt en stelt op schrift hoe het zich als bestuur zal gedragen, welke instrumenten het zal gebruiken, welk gedrag, stijl en discipline het van zijn eigen bestuursleden verwacht, en het bepaalt tevens de aansturings- en verantwoordingsrelatie met zijn eigen bestuurlijke geledingen en met het management van de organisatie. Omdat dit niet over Doelstellingen gaat, worden ze “Bestuursmiddelen” genoemd (om hen te onderscheiden van  Doelstellingen” en “Managementmiddelen”).
Binnen het Policy Governance model worden beleidsuitspraken, die enkel en alleen deze besluiten bevatten, “Governance Process Policies” (beleidsuitspraken inzake “Bestuursproces”) en “Board-Management Delegation Policies” (beleidsuitspraken inzake “Schakel tussen Bestuur en Management”) genoemd, maar ze kunnen elke naam krijgen die een bestuur hen wenst te geven, zo lang het model maar intact blijft.

6. Beleidsuitspraken over de handelingsruimte: Het bestuur bepaalt en stelt op schrift  welk beleid en uitvoering van het management het op voorhand onaanvaardbaar acht  waarbij het bestuur gelijktijdig a) vermijdt managementbeleid en -uitvoering voor te schrijven, en b) op voorhand onacceptabel managementbeleid en -uitvoering, werkzaam of niet, van gebruik uitsluit. 
Binnen het Policy Governance model worden beleidsuitspraken, die enkel en alleen deze besluiten bevatten, “Executive Limitations” (“bevoegdheidskaders”) genoemd, maar ze kunnen elke naam krijgen die een bestuur hen wenst te geven, zo lang het model maar intact blijft.

7. Beleidsuitspraken van verschillend formaat: de bestuurlijke uitspraken op het gebied van Doelstellingen, Bestuurlijk Proces, Schakel tussen bestuur en management en  Handelingsruimte beginnen met “brede, alles omvattende” beleidsuitspraken. Vervolgens worden in de volgende stap zonodig de beleidsuitspraken meer gedetailleerd, waardoor de ruimte voor interpretatie wordt beperkt, maar stap voor stap, zodat geen niveau wordt overgeslagen.
Binnen het Policy Governance model worden deze besluiten, die in de plaats komen van bestuursuitspraken over missie, visie, bestuursfilosofie, waarden, strategie en begroting, “policies” (“bestuursuitspraken”) genoemd, maar ze kunnen elke naam krijgen waartoe een bestuur besluit, zo lang het model maar intact blijft.

8. Delegatie/mandatering aan het management: als het bestuur besluit om het management aan een algemeen directeur of een vergelijkbaar orgaan over te dragen, krijgt deze persoon/dit orgaan de exclusieve verantwoordelijkheid voor leiding en verantwoording als de enige schakel tussen het bestuur en het management.

9. Elke redelijke interpretatie: het bestuur geeft aan deze gemandateerde/gedelegeerde het recht om bij het verder ontwikkelen en uitvoeren van beleid – in aanvulling op de bestuursuitspraken- elke redelijke interpretatie toe te passen van de geformuleerde  bestuursuitspraken. Als er binnen de organisatie een algemeen directeur is aangesteld is dit recht voor wat betreft de “Doelstellingen” en “Handelingsruimte” aan hem/haar gemandateerd/gedelegeerd. Wat betreft het “Bestuursproces” en de “Schakel tussen bestuur en management” is het recht van interpretatie gemandateerd/gedelegeerd aan de voorzitter, behalve als het bestuur nadrukkelijk  een ander bestuurslid of een bestuurscommissie daarvoor heeft aangewezen.

10. Controle: het bestuur controleert de prestatie van de organisatie door eerlijk, maar ook systematisch te beoordelen of een redelijke interpretatie van de “bestuursuitspraken inzake Doelstellingen” is bereikt en of geen overschrijding heeft plaatsgevonden van een redelijke interpretatie van de “bestuursuitspraken inzake  Handelingsruimte”. Als er een algemeen directeur is, wordt de beoordeling van de algemeen directeur hieraan afgemeten.

Alle andere handelingen, documenten en afspraken moeten in overeenstemming zijn met de bovengenoemde principes.
Een voorbeeld: als een externe authoriteit handelingen van het bestuur vraagt die niet in overeenstemming zijn met Policy Governance, kiest het bestuur zo mogelijk een oplossing die voldoet aan de externe verplichting zonder zijn bestuurlijke afspraken en principes geweld aan te doen.

Policy Governance is een precisie-instrument dat optimaal besturen mogelijk maakt, als het zorgvuldig wordt toegepast. Deze bestuursprincipes vormen samen een naadloos geheel. Wanneer bij een klok een radertje wordt verwijderd, ziet de klok er aan de buitenkant nog hetzelfde uit als voorheen, maar het is twijfelachtig of de juiste tijd nog wordt aangegeven. Zo is het ook met Policy Governance; alle genoemde onderdelen moeten een juiste plaats hebben om te kunnen werken. Als ze allemaal in werking zijn is een bestuur in staat zijn organisatie optimaal richting en ruimte te geven en rekenschap en verantwoording af te leggen aan zijn eigenaren. Als de onderdelen niet allemaal in werking zijn is daarvan niet echt sprake.

BIJ EEN POLICY GOVERNANCE BESTUUR VORMEN DEZE PRINCIPES DE BASIS VAN AL ZIJN DOEN EN LATEN.

Opgesteld door de International Policy Governance Association in nauw overleg met John en Miriam Carver, 2005.
Policy Governance ® is een geregistreerd handelsmerk van John Carver. Gebruikt met toestemming.

Kopiëren is toegestaan als de bron wordt vermeld. Als er verwezen wordt naar dit bron-document, moet naar het gehele document worden verwezen en als het gekopieerd wordt, mag alleen het gehele document gekopieerd worden, niet afzonderlijke delen.

In het Nederlands vertaald en bewerkt door Jan Maas en Helmie van Ravestein.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd