Vanuit de verschillende organisaties zoals de Wegbereiders (REC/LGF), WSNS+ en de VMBO-projectorganisatie is een model onderwijskundig rapport ontwikkeld (digitaal) dat de noodzakelijke basisinformatie geeft over leerlingen die naar een andere school(soort) gaan. Dit rapport kan worden gebruikt bij:- verhuizing binnen dezelfde schoolsoort;- aanmelding voor een speciale school voor basisonderwijs;- aanmelding voor voortgezet onderwijs;- aanmelding voor leerwegondersteunend – en praktijkonderwijs;- aanmelding voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Het model bestaat uit een algemeen deel en verschillende bijlagen, die bedoeld zijn voor specifiek gebruik ten behoeve van de schoolsoort waarvoor de leerling wordt aangemeld. Tevens is er een toestemmingsformulier voor de ouders aan toegevoegd.

Het is de bedoeling dit onderwijskundig rapport steeds te actualiseren en verbeteren. Deze verbeteringen worden gemeld via de websites van de verschillende organisaties. Omdat dit onderwijskundig rapport vooral gericht is op de toelaatbaarheid tot een bepaalde voorziening (slagboom) zal de projectgroep WSNS+ onderzoeken of er parallel aan dit rapport een instrument ontwikkeld kan worden dat scholen in staat stelt informatie te verstrekken waarmee de ontvangende school direct een start kan maken met een adequaat handelingsplan, zonder dat nog uitgebreide handelingsgerichte diagnostiek nodig is.

Meer informatie

Scholen hebben voorjaar 2003 een exemplaar van dit onderwijskundig rapport ontvangen en extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Logistiek Centrum Onderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws