De financiële crisis heeft ook voor het ABP grote gevolgen. De dekkingsgraad van het fonds is nu 89 procent, wat veel lager is dan het wettelijk vereiste niveau van 105 procent. Daarom is op 31 maart een herstelplan gepresenteerd. In dit plan is een aantal maatregelen, onder andere in de vorm van premieverhoging, opgenomen. Per 1 juli 2009 gaat de pensioenpremie met 1 procent omhoog. Daar komt begin 2010 nog een verhoging van 2 procent bovenop. Maar, als het herstel sneller gaat wordt deze tweede verhoging niet of maar gedeeltelijk doorgevoerd. Met het herstelplan wil het ABP de financiële positie binnen vijf jaar op orde stellen. Het ABP heeft laten weten dat het om tijdelijke maatregelen gaat.

Het ABP heeft het herstelplan ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthouder, De Nederlandsche Bank.

De bedoeling van het herstelplan is dat binnen vijf jaar de dekkingsgraad van het ABP weer boven het wettelijk vereiste niveau van 105 procent ligt. Onder invloed van de financiële en economische malaise was het dekkingsniveau van het pensioenfonds eind 2008 gedaald tot 89 procent.

Koopkrachtbehoud
Hoewel er sprake is van premieverhoging moet de koopkracht van werknemers dit jaar gelijk blijven. Op de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen komt een weliswaar een tijdelijke opslag, maar doordat op 1 juli 2009 de premie voor de fpu-regeling met 1 % wordt verlaagd, gaan werknemers er per saldo niet op achteruit.

In het herstelplan is ook afgesproken dat het ABP zijn beleggingsportefeuille bijstelt. Het risicoprofiel wordt `licht verlaagd,´ wat betekent dat er minder riskante beleggingen komen. Daardoor wordt de kans op neergang van het fonds kleiner.

Bestaande pensioenen
Het ABP is nog niet van plan te korten op lopende pensioenen. Het ABP wil een dergelijke maatregel zo lang mogelijk uitstellen. Alleen als de andere maatregelen onvoldoende resultaat opleveren zal hierover nader overleg worden gevoerd.  .

Minister Ter Horst
Na de presentatie van het herstelplan heeft de minster van Binnenlandse Zaken, Guusje Ter Horst, gemeld dat er ambtenaren moeten worden ontslagen als gevolg van de premieverhoging. Omdat de overheid het grootste deel van de premies en de verhoging daarvan betaalt kosten de herstelmaatregelen het kabinet 500 miljoen euro per jaar. De minister vroeg daarom het ABP om hun besluit te herzien.

Maar het ABP blijft bij het plan de niet verhoging van de pensioenpremie in te voeren. De bestuursleden die op titel van de vakbonden zitting hebben in het ABP-bestuur stellen dat de premieverhoging een evenwichtige maatregel is om de financiën van het fonds gezond te krijgen. Zij wijzen erop dat minister Ter Horst verantwoordelijk is voor het oplossen van dit soort tegenvallers. Volgens hen dwingt het kabinet pensioenfondsen juist tot dergelijke maatregelen met het doel de financiën weer op orde te krijgen.

Download
 Herstelplan ABP

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen