Herstart van basisscholen en kinderopvang: blijf goed met elkaar in gesprek

Maandag 11 mei beginnen de scholen en de kinderopvang weer. Scholen en kinderopvang hebben de afgelopen weken hard gewerkt om een goede herstart mogelijk te maken. Er is veel van ieder gevraagd. Het is voor zowel onderwijs als kinderopvang een grote organisatorische puzzel om alles geregeld te krijgen, juist ook in de aansluiting tussen school en BSO. Er wordt geprobeerd zo goed mogelijk aan de verwachtingen van onderwijs, kinderopvang en ouders tegemoet te komen. Op meerdere plekken gaat dat gelukkig goed, maar sommige scholen en kinderopvangorganisaties hebben de aansluiting nog niet rond. Voor zover dit nog niet duidelijk is vragen wij dat scholen en kinderopvangorganisaties er voor te zorgen dat –  het liefst uiterlijk 7 mei – bekend is welke leerlingen op welke dag naar school en BSO gaan, zodat op maandag alles soepel loopt.
 
Scholen hebben in een aantal gevallen de keuze voor andere aanvangs- en uitgaanstijden gemaakt vanuit o.a. de organiseerbaarheid van gezondheidsmaatregelen, pedagogische afwegingen, beschikbaarheid van (on)voldoende personeel of capaciteit van het schoolgebouw bij binnengaan, uitgaan en tijdens het onderwijs. BSO’s moeten tijdig weten welke kinderen zij maandag (en de rest van de week) moeten ophalen, om alles tijdig te kunnen organiseren. Onderwijs en BSO hebben gezamenlijk de opdracht om kinderen veilig naar onderwijs en kinderopvang te kunnen laten komen. Daar waar dit nog niet goed gebeurd is, is het aan kinderopvang en onderwijs om dit vraagstuk gezamenlijk op te lossen, in het belang van kinderen. 
 
Er zijn veel vragen over scholen die de reguliere schooltijden tijdelijk aanpassen, bijvoorbeeld omdat scholen tijdelijk de kinderen laten overblijven tussen de middag. Meestal doen zij dit om haal- en brengbewegingen van ouders te beperken. Als kinderen overblijven, dan kan de school ervoor kiezen om de eindtijd van school in de middag te vervroegen. Dat hoeft overigens niet. Scholen kunnen ook de eindtijd ongewijzigd laten. Waar de eindtijd van de schooldag niet aansluit op de begintijd van de BSO, kan dit op verschillende manieren door scholen en kinderopvang samen opgelost worden. Het is belangrijk dat de school de verantwoordelijkheid neemt om te zorgen voor naadloze aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang. De school kan bijvoorbeeld afspraken maken met de BSO om de kinderen eerder op te halen. De BSO is niet verplicht om dit te doen. Als de kinderopvangorganisatie de kinderen niet eerder van school op kan halen, dan kan de school dit ondervangen door deze kinderen tijdelijk op school te laten blijven totdat de kinderen bij de BSO terecht kunnen. Scholen kunnen dit bijvoorbeeld opvangen binnen de capaciteit van het beschikbare onderwijs(ondersteunend) personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hulp van onderwijsassistenten. Iets dat op veel plekken ook al zo is geregeld.
BSO’s mogen voor eventuele extra uren geen rekening sturen naar ouders en ontvangen zelf geen compensatie van de rijksoverheid. Scholen mogen de kinderopvangorganisaties hiervoor ook niet financieel vergoeden. Ook is het belangrijk dat ouders en/of verzorgers goed geïnformeerd worden over de gedragsregels op school en kinderopvang, zodat de veiligheid zo goed mogelijk geborgd is.
 
We willen oproepen, voor zover dat nog niet is gebeurd, dat een school en betrokken BSO’s, die kinderen ophaalt van de betreffende school, zo goed mogelijk afstemmen, zodat tijdig gecommuniceerd kan worden naar de ouders of hun kind ook terecht kan op de opvang. Blijf goed met elkaar in gesprek
 
Door de forse opdracht voor beide sectoren zal het de eerste dagen nog niet soepel lopen en kan er wellicht nog moeten worden bijgesteld op basis van de ervaringen. We vragen ieders begrip hiervoor.