Heroverweging Passend onderwijs

Staatssecretaris Dijksma heroverweegt het proces van de invoering van Passend onderwijs. De invoering in 2011 wordt heroverwogen en in overleg met de sectororganisaties aangepast. Aanleiding zijn de kanttekeningen die de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ecpo) en de Inspectie van het Onderwijs hierbij plaatsen, over de haalbaarheid.

De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (commissie Lambrechts), die op verzoek van staatssecretaris Dijksma de invoering van Passend onderwijs onderzoekt, concludeert in haar advies dat het niet verstandig is om in 2011 te starten met wetgeving rondom de regionale netwerken. De commissie adviseert in 2011 alléén wetgeving voor de kwaliteitsverbetering in het (voortgezet) speciaal onderwijs in te voeren en nog te wachten met wetgeving rondom de regionale netwerken. Ook de onderwijsinspectie heeft in het Onderwijsverslag kanttekeningen geplaatst. In de praktijk blijkt dat de vorming van regionale netwerken tot veel bestuurlijke drukte leidt; ouders (als het gaat om welke rechten zij hebben) en leerkrachten zijn onvoldoende betrokken en toegerust; er zijn onvoldoende concrete doelstellingen geformuleerd; er is maar in een kwart van de testregio´s sprake van samenwerking tussen de betrokken instanties; veel deelnemers weten nog niet wat er van hen wordt verwacht; het is nog niet duidelijk of de invoering de situatie voor kinderen verbetert en er is niet genoeg aandacht voor de knelpunten waar Passend onderwijs om is begonnen.

Het advies van de ecpo en het Onderwijsverslag zijn aanleiding voor een heroverweging van het proces Passend onderwijs zoals dat in gang is gezet. Dijksma: “Door de aandacht voor de wetgeving lijkt het nu vooral om het bestuurlijke proces te gaan, terwijl iedereen bezig moet zijn met de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en het voorkomen van wachtlijsten en thuiszitters.” De heroverweging vindt plaats in overleg met de sectororganisaties. De resultaten en een bijgesteld plan van aanpak worden in september verwacht. De staatssecretaris wijst erop dat het van belang is door te gaan met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en met het regionaal zoeken naar oplossingen voor knelpunten met als doel alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden. De experimenten en de veldinitiatieven gaan dan ook gewoon door. Het gaat hier om een time-out, om het tijdpad en de fasering bij te stellen, niet om de stekker eruit te trekken.
Om toch tegemoet te komen aan de behoefte van het veld aan meer duidelijkheid komt er in 2010 een proeve van wet.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.