Uit de tiende voortgangsrapportage Passend onderwijs blijkt dat niet al het geld voor Passend onderwijs het afgelopen anderhalf jaar is uitgegeven. AVS-voorzitter Peter van Haren: “We zien graag een inzet van de middelen op wijkniveau, waarbij de school als vindplaats een prominente plek heeft.”

In het basisonderwijs hebben samenwerkingsverbanden gemiddeld 9 procent van het budget over, in het voortgezet onderwijs circa 10 procent. Het geld – in totaal gaat het om ruim 111 miljoen euro – had volgens staatssecretaris Sander Dekker grotendeels in de klas terecht moeten komen. Hij begrijpt dat samenwerkingsverbanden een kleine financiële buffer nodig hebben, maar er zijn forse uitschieters. AVS-voorzitter Petra van Haren: “We adviseren schooldirecteuren kritisch te zijn tegenover te veel oppotten. Zij mogen daar het schoolbestuur, dat vertegenwoordigd is in een samenwerkingsverband, op aanspreken. Kijk vooral naar de kwaliteit en effectiviteit die een samenwerkingsverband bereikt met de inzet van middelen. Soms zijn tijdelijke reserves onderdeel van lopend beleid en structurele doelstellingen. Dat is mogelijk, mits goed beargumenteert.”

Van Haren vervolgt: “Het financiële systeem is erg complex. Door diverse transities zoals de jeugdzorg is de organisatie van onderwijs veranderd. Er zijn veel verschillende partners betrokken. We zien graag een inzet van de middelen op wijkniveau, waarbij de school als vindplaats een prominente plek heeft om afspraken te maken met de partijen in de buurt. Herorganiseren vanuit het perspectief van de school dus.”

Vanaf 1 januari gaat de onderwijsinspectie strenger toezien op het nakomen van de zorgplicht en de reserves bespreken met de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Ook komen er regiobijeenkomsten over het inhoudelijk verbeteren van jaarverslagen, zodat samenwerkingsverbanden goed kunnen onderbouwen waar de reserves voor nodig zijn. Ze mogen het overgehouden geld alsnog uitgeven.

Meer eigenaarschap
Dekker schrijft in de Kamerbrief bij de tiende voortgangsrapportage ook dat scholen en samenwerkingsverbanden hard gewerkt hebben aan de invoering van Passend onderwijs. De AVS herkent en signaleert eveneens mooie voorbeelden, maar is ook kritisch over de druk die op veel schooldirecteuren wordt gelegd. Van Haren: “Schoolleiders hebben behoefte aan meer eigenaarschap en ondernemerschap. Door procedures duurt het nu vaak te lang voordat zij op school iets concreets kunnen realiseren.” En steeds meer leraren volgen een master om beter met Passend onderwijs uit de voeten te kunnen (bijvoorbeeld gedragsspecialist), maar krijgen nog onvoldoende mogelijkheden voor concrete toepassing in de praktijk.

Thuiszitters
Dekker beaamt dat Passend onderwijs nog niet klaar is. Lang niet alle leraren zijn toegerust, draagvlak en betrokkenheid kunnen beter, er is nog onnodige bureaucratie en in 2015/2016 zaten 4.200 kinderen langer dan drie maanden zonder passend aanbod thuis. Samen met alle betrokken partijen wordt de komende periode verder gewerkt aan verbetering hiervan. AVS-voorzitter Van Haren: “We wensen dat scholen onder andere meer tijd krijgen om in contact te treden met thuiszitters en een coachende rol op zich nemen. Bijvoorbeeld door leraren vrij te roosteren hiervoor. Ook zien we graag het schoolmaatschappelijk werk terugkomen.”
Passend onderwijs leidt in veel gevallen nog tot onvoldoende samenwerking tussen regio’s, met jeugdhulp en -zorg en tussen speciaal en regulier onderwijs. De AVS vindt het een goede ontwikkeling dat onafhankelijke ambulante diensten worden afgebouwd en dat de medewerkers weer terugkeren naar de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Zij kunnen anticiperen op (ondersteunings) vragen en komen tot maatwerk en samenwerking. Van Haren: “Behoud en beschikbaarheid van expertise is van groot belang.”

Governance
Governance is een belangrijk aandachtspunt bij Passend onderwijs. Nog niet overal zijn het interne toezicht en de doorzettingsmacht goed geregeld en zijn rollen en posities van bij samenwerkingsverbanden aangesloten schoolbesturen voldoende helder. De Onderwijsraad signaleert – naast ontoereikende (leerling)informatie en een te eenzijdige focus op thuiszitters – zelfs belangenconflicten. Van Haren: “Er is een herijking van de structuur nodig.” De school(leider), samenwerkend met andere scholen in de buurt, is de verbindende schakel en moet meer doorzettingsmogelijkheden krijgen en ruimte om actief beleid in de wijk en met andere instellingen te organiseren. “Besturen bepalen het wat, maar schoolleiders concretiseren samen met het team en de ouders het hoe.”

Uit het Kamerdebat over de tiende voortgangsreportage, half december 2016, bleek dat Dekker doorzettingsmacht in de wet gaat regelen, zodat er in complexe situaties – zoals bij thuiszitters – toch een knoop kan worden doorgehakt over plaatsing op een school. Ook wil de staatssecretaris een wettelijke maatregel om ontheffing van de leerplicht bemoeilijken.

Links

Gerelateerd nieuws