Helft van de scholen straks zonder directeur

Alarmbellen gaan af! Prognoses laten zien dat ongeveer de helft van de huidige schoolleiders binnen nu en tien jaar met pensioen gaat. Met een schoolleiderstekort van 13,6% is dit een donderwolk die boven de scholen hangt. Dit blijkt uit de recente verkenning ‘Schoolleiders werven en behouden door arbeidsvoorwaarden op maat’ dat door het Arbeidsmarktplatform PO is gepubliceerd. “Het is vijf voor twaalf. Als er nu niet meer aandacht komt voor betere arbeidsvoorwaarden op maat voor schooldirecteuren, is de kans groot dat de helft van de scholen straks zonder zit. Dat is verontrustend nieuws. Sterke schooldirecteuren zorgen voor sterke scholen en zonder directeur loopt de school in het honderd”, aldus Karin Straus, voorzitter AVS.

Het aantal vacatures voor schoolleiders in het primair onderwijs stijgt al een aantal jaar op rij. Hierdoor neemt de druk toe op de omvang van het takenpakket van de schooldirecteur. Meer aandacht voor hun arbeidsvoorwaarden is nodig om de oplopende tekorten te vertragen dan wel succesvol te bestrijden. Straus: “Schoolbesturen moeten de ruimte die de CAO PO biedt voor specifiek beloningsbeleid voor schoolleiders veel beter gebruiken. Zowel voor primaire, secundaire als tertiaire arbeidsvoorwaarden. Het schoolleiderstekort en de onvrede onder schooldirecteuren loopt steeds verder op. Daarmee zetten we het onderwijs onnodig verder op spanning, terwijl de mogelijkheden om er iets aan te doen gewoon beschikbaar zijn.”

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft hierover recent een nieuw onderzoeksrapport gepubliceerd. Al uit de verkenning in 2022 bleek dat arbeidsvoorwaarden op maat te weinig worden ingezet om schoolleiders te werven en te behouden. Terwijl in de CAO PO zowel op het gebied van primaire, secundaire als tertiaire arbeidsvoorwaarden een uitgebreid palet aan mogelijkheden bestaat om eigen beloningsbeleid te voeren en zelf FUWA PO functies beleidsrijk te beschrijven en waarderen. Ook in het huidige onderzoek komt naar voren dat de inzet van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden op maat slechts mondjesmaat gebruikt wordt om nieuw potentieel aan te trekken of huidige schoolleiders te behouden. Slechts een derde van alle scholen binnen het primair onderwijs kijkt volgens dit rapport structureel naar arbeidsvoorwaarden om het vak aantrekkelijker te maken voor nieuw talent.

AVS vindt dit een gemiste kans. Straus: “Schooldirecteuren leveren een wezenlijke, zo niet onmisbare bijdrage aan het functioneren én de kwaliteit van de school. Zij verdienen hiervoor erkenning van hun schoolbestuur alsook een concrete en vooral passende beloning én faciliteiten. De CAO PO biedt besturen hier alle mogelijkheid toe, maak daar dan ook gebruik van.”

In het onderzoek van het Arbeidsmarktplatform PO komt het algemene beeld naar voren dat vooral in de primaire arbeidsvoorwaarden mogelijkheden als bindingstoelagen, arbeidsmarkttoelagen, promotieperiodieken en afwijkende schaalinpassing worden toegepast. Dat gebeurt enerzijds om de functie van schoolleider aantrekkelijker te maken voor zowel intern doorgestroomd personeel als extern te werven schoolleiders. Anderzijds moeten die maatregelen de scheefgroei dichten die kan ontstaan wanneer het salaris van een startende schoolleider nauwelijks afwijkt van het salaris van een ervaren leerkracht.

“Het kleine verschil in beloning tussen een ervaren leerkracht en een startende schoolleider is de AVS een doorn in het oog. AVS vindt dat als een schoolleider integrale verantwoordelijkheid krijgt voor een school, deze tenminste in schaal D12 ingedeeld moet worden. Schaal D11 is als voorbeeldfunctie al op initiatief van AVS uit de CAO PO verdwenen. Een D11 directeursfunctie kan in de ogen van AVS nooit een volwaardige, integraal leidinggevende functie zijn. Schoolleiders in D11 kunnen zich daarom bij de AVS-helpdesk melden voor een advies op maat”, aldus Karin Straus.

Naast de primaire arbeidsvoorwaarden, zijn het juist ook de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden die cruciaal zijn voor het werkplezier en welbevinden van de schoolleider. De mogelijkheden hiervoor zijn bij schoolbesturen vaak veel minder bekend. Voor het langdurig binden en boeien van schoolleiders is het belangrijk om ook op dit vlak arbeidsvoorwaarden op maat aan te bieden. AVS roept besturen op om goed werkgeverschap te tonen en in actie te komen om het tij te keren.

Links