Helderheid over bewegingsonderwijs

Een leerkracht die begint aan de opleiding bewegingsonderwijs is direct bevoegd om gymnastiekles te geven aan alle groepen. Dat blijkt uit een brief van minister Van der Hoeven aan de Tweede Kamer. Volgens haar levert de nieuwe regelgeving voor het bewegingsonderwijs geen problemen op.

In 2005 is de eerste lichting Pabo-leerkrachten afgestudeerd, die alleen nog de bevoegdheid heeft om bewegingsonderwijs te geven aan groep 1 en 2 van de basisschool en aan vergelijkbare leeftijdsgroepen in het speciaal onderwijs. In het onderwijsveld bestond de vrees dat het bewegingsonderwijs in de knel zou komen, omdat het lang zal duren voordat deze jonge leerkrachten hun volledige bevoegdheid voor bewegingsonderwijs halen. Deze vrees berustte op een misverstand. Gedacht werd dat een leerkracht pas aan de slag kan met bewegingsonderwijs in groep 3 en hoger als hij of zij de opleiding heeft voltooid. In de regelgeving is echter bepaald, dat een leerkracht basisonderwijs vanaf de eerste dag van de leergang, tijdelijk voor maximaal twee aaneengesloten schooljaren, bevoegd is om bewegingsonderwijs te geven aan alle groepen. Naar aanleiding van geluiden uit het veld over het (hoge) kostenaspect voor het volgen van deze leergang, merkt de minister op dat het volgen van de leergang niet verplicht is. En als het bestuur een leerkracht verzoekt de opleiding te volgen, betekent dit automatisch dat de kosten dan ook voor rekening van het bestuur zijn. Zij verwijst daarbij naar de decentrale CAO-PO, waarin is bepaald dat werkgever en werknemer afspraken maken over de kosten van scholing, voordat men met de scholing begint. Tot slot heeft de minister geconcludeerd dat de spreiding van de opleidingsplaatsen voldoende is.

Volgens de AVS neemt dit bericht niet weg dat veel scholen het als een probleem ervaren dat nieuwe leerkrachten de gymnastiekbevoegdheid niet meer binnen hun Pabo-opleiding halen. Inmiddels is op een aantal opleidingen een minor (specialisatie) bewegingsonderwijs ontwikkeld of in ontwikkeling. De AVS is blij dat de opleidingen laten zien gevoelig te zijn voor de klachten vanuit het veld. De AVS vindt het overigens jammer dat de Tweede Kamer destijds heeft ingestemd met het laten vervallen van de automatische gymbevoegdheid. In het kader van het thema School en Sport, een project waarmee de AVS zich dit jaar intensief gaat bezighouden, komen wij hierop terug.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.