Handreiking Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de gevolgen voor medezeggenschap

Medezeggenschap op vo-scholen die samenwerken in een vsg is veranderd

Er is een definitieve versie van de Handreiking VSG (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de gevolgen voor medezeggenschap), zoals afgestemd met OCW. De handreiking wordt ook gepubliceerd op de website van Sterk Medezeggenschap.

Op 1 augustus 2022 treedt het tweede deel van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Wet BHB) in werking. Deze wet geeft vo-scholen en mbo-instellingen meer ruimte om samen te werken in een verticale scholengemeenschap (vsg). Wat verandert er voor de medezeggenschap op vo-scholen die onderdeel van een vsg zijn of worden? De handreiking ‘wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs en de gevolgen voor medezeggenschap’ geeft hier meer inzicht in.

Binnen een vsg werken een instelling voor mbo en een vo-school samen onder één bestuur. De mbo-instelling en vo-school in een vsg hebben dezelfde regels voor de medezeggenschap. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op al het personeel van de vsg, dus ook op het personeel dat op de vo-school werkt. De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is niet (meer) van toepassing op een vo-school in een vsg, met uitzondering van onderdelen die betrekking hebben op de ondersteuningsplanraad (Passend onderwijs).

Om ouders, leerlingen en personeel meer inzicht te geven in wat er verandert voor de medezeggenschap op vo-scholen brengt deze handreiking de gevolgen van de wetgeving rondom vsg’s in beeld. De handreiking brengt schematisch in beeld wat de verschillen zijn tussen medezeggenschap via de WMS en via WOR/WEB. Het belangrijkste verschil is dat er in de WMS sprake is van ongedeelde medezeggenschap en bij de WOR/WEB van gedeelde medezeggenschap.

Via de nieuwsbrief vo/mbo van OCW wordt de handreiking ook verspreid, met een link naar de website van Sterk Medezeggenschap.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden