Handreiking garantietoelage art. 5.6 CAO

Een deel van de directeuren in het PO heeft op dit moment een garantietoelage. Niet voor alle directeuren en werkgevers is duidelijk hoe deze bepaling in de CAO PO is bedoeld. Daarom heeft de AVS samen met de PO-Raad een handreiking opgesteld over de garantietoelage.

De garantietoelage is het gevolg van de herwaardering in 2019/2020 waarbij zij in een salarisschaal werden geplaatst die een lager maximum kende dan dat zij daarvoor hadden. Dat was bijvoorbeeld het geval met directeuren die in 2020 eerst in een DC-schaal werden betaald, en daarna in een D12-schaal kwamen. De garantietoelage compenseerde de achteruitgang. In art. 5.6 van de CAO werd destijds bepaald dat zij recht hielden op hun oude loon, toelagen, op toekomstige stijging door periodieken (tot het maximum van hun oude schaal) en op toekomstige reguliere CAO-salarisverhogingen.