Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft op verzoek van de staatssecretaris van OCW een ‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school’ opgesteld. In de handreiking wordt uiteengezet welke procedure de Medezeggenschapsraad (MR) kan volgen bij het voorstellen van een alternatief als het schoolbestuur voornemens is de school te sluiten of te laten fuseren met een andere school.
 
In de praktijk blijkt dat er vooral bij de ouders behoefte is aan een handreiking waarin deze procedure uitgelegd staat. In de handreiking worden de stappen beschreven die de MR in de vier verschillende fasen van de besluitvorming kan zetten in de adviesprocedure bij sluiting van een school (art. 11, lid 1 aanhef en onder c Wms) of in de instemmingsprocedure bij fusie van de school met een andere school (art. 10, aanhef en onder h Wms). Ook staat beschreven wat het gevolg kan zijn als het schoolbestuur het alternatief van de MR afwijst.

De beschreven procedure is gebaseerd op de huidige Wms en op de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De handreiking bevat ook een overzicht van de relevante wetgeving en rechtspraak.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws