Handleiding gezondheid op scholen uitgereikt

Maatregelen structureel uitvoeren
De PO-Raad en het RIVM hebben onlangs de Handleiding Gezonde School voor het basisonderwijs aangeboden aan demissionair minister Rouvoet. Gezondheidsbevordering en preventie op scholen zorgen voor gezonder gedrag, betere schoolprestaties en minder vroegtijdig schoolverlaten. Maatregelen hebben vooral effect als scholen ze structureel uitvoeren en als de maatregelen zowel de lessen betreffen als aanpassingen aan de omgeving.

Het gaat dan bijvoorbeeld om schoolpleinen die uitnodigen tot bewegen of klaslokalen met voldoende frisse lucht. Scholen doen al veel om leerlingen aan te zetten tot gezond gedrag en tot goede leerprestaties, maar handelen vaak nog ad hoc en kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Ongeveer tweederde van de GGD´en ondersteunt scholen om deze structurele en integrale gezondheidsbevordering en preventie planmatig aan te pakken. In het rapport ´Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs´, dat RIVM en TNO in opdracht van het ministerie van VWS maakten, staan enkele aanbevelingen om gezondheidsbevordering in het onderwijs te versterken. De belangrijkste zijn: sluit goed aan bij de concrete vragen die een school heeft en versterk de vaardigheden van professionals bij bijvoorbeeld GGD´en, instellingen voor verslavingszorg of onderwijsbegeleidingsdiensten. Ondersteun scholen en professionals praktisch bij de aanpak en uitvoering van de maatregelen, en vergroot het draagvlak voor de maatregelen in het gehele onderwijsveld. De handleiding Gezonde School is een praktische uitwerking van het rapport en biedt professionals en basisscholen handvatten om structureel aan de slag te gaan met planmatige gezondheidsbevordering. Met een mix van activiteiten voor verschillende doelgroepen en als meerjarig onderdeel van het schoolbeleid. De handleiding biedt tal van voorbeelden, instrumenten en een digitaal interventieoverzicht en bestaat uit vier modules die afzonderlijk kunnen worden doorlopen. Minister Rouvoet gaf bij de uitreiking aan dat ook ouders een belangrijke rol hebben. “Scholen kunnen het niet alleen, maar ze kunnen wel proberen ouders mee te krijgen in het denken over gezond gedrag.”

Meer informatie: www.loketgezondleven.nl/centrumgezond-leven/gezonde-school

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.