Haast geboden met functiebouwwerk

 Haast geboden met functiebouwwerk

Vóór 1 augustus 2008 moet een afspraak op bestuursniveau zijn gemaakt over de samenstelling vanhet functiebouwwerk (artikel 5.3 CAO-PO 2006-2008). Dat lijkt nog ver weg, maar de voorbereiding vandeze afspraak kost veel tijd. Uit voorlopige AVS Scholenpanelcijfers blijkt echter dat veel directeuren nogonbekend zijn met FUWA PO en nog geen afspraak hebben gemaakt over het functiebouwwerk.

Om het goed te doen, neemt het voorbereidenvan de afspraak over de samenstellingvan het functiebouwwerk algauw een jaar in beslag. Het nadenkenover de gewenste schoolorganisatie, deconsequenties van een schoolvisie, hetverdelen van de arbeid, promotie- endemotiemogelijkheden en de financiëleconsequenties doorrekenen van verschillendeopties kost tijd. Dat geldt ookvoor het betrekken van personeel enmedezeggenschap in dit proces.

Onrust
De ervaring in het voortgezet onderwijs(vo) is dat veel werkgevers niet op de inde CAO-VO gestelde datum een dergelijkeafspraak hadden gemaakt. Dit heeftin het vo geleid tot inhaalslagen, maarvooral ook tot veel onrust binnen descholen. In het primair onderwijs dreigtzoiets dergelijks nu ook te gebeuren.Ongeveer de helft van de directeurendie hierover via een AVS Scholenpanelzijn benaderd geeft aan wel van FUWAPO te hebben gehoord, maar er nog nietgoed mee bekend te zijn of zelfs volledigonbekend. Hieruit concludeert de AVSdat er ook nog geen afspraak is gemaaktover het functiebouwwerk.

De AVS raadt schoolleiders aan niet tewachten met de voorbereidingen. Hetis belangrijk om niet achter de feitenaan te lopen. En er zijn genoeg feiten,zoals het dreigende leraren- en schoolleiderstekort.Met een gedifferentieerd,uitdagend functiebouwwerk kanmen dit probleem wellicht voor zijn.Zo’n bouwwerk kan zorgen voor eenschoolorganisatie waarin de belangenvan leerlingen en medewerkers op eenevenwichtige manier met elkaar in verbandzijn gebracht. Ook als het gaat omzorgleerlingen en de manier waarop eenschool daarmee omgaat, kan een eigenfunctiebouwwerk ondersteunend zijn.

Neem voor meer informatie contactop met een van de twee gecertificeerdefunctiewaardeerders van de AVS, Jos Kooij(j.kooij@avs.nl) of Jannita Witten(j.witten@avs.nl), tel. 030-2361010.

         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.