Grotere rol gemeenten in zorgadviesteams

Gemeenten krijgen heldere verantwoordelijkheden in de aanpak van problemen van leerlingen, waardoor scholen zich meer kunnen toeleggen op lesgeven.

Voor een snelle en goede hulp aan leerlingen met problemen krijgen gemeenten meer sturingsmogelijkheden. Onder hun regie worden scholen wettelijk verplicht een aandeel te leveren aan de samenwerking met de jeugdhulpverlening. In Den Haag presenteerden het ministerie van OCW en het ministerie voor Jeugd en Gezin onlangs de resultaten van het programma Intensivering Kwaliteit Zorg- en adviesteams (IKZ). Door slim samenwerken blijken zorgadviesteams (ZAT´s) in het onderwijs beter en effectiever te werken. Scholen in het primair onderwijs zijn daardoor beter in staat om problemen van kinderen vast te stellen en samen met jeugdzorg de opvang te regelen. Niet alleen de samenwerking is verbeterd, ook is sprake van een toename van het aantal ZAT´s. Vanwege dit succes zetten minister Rouvoet en de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt in op één landelijk steunpunt ZAT´s. Hier kunnen professionals terecht met vragen over samenwerking. Het steunpunt moet gaan samenwerken met ondersteuningstrajecten zoals Passend onderwijs, veiligheid en de Centra voor Jeugd en Gezin. Het kabinet streeft naar een landelijke dekking van goed functionerende ZAT´s. Nog voor de zomer informeren minister en staatssecretarissen de Tweede Kamer over de aanpak voor een landelijke dekking.

Meer informatie: http://www.zat.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.