Het tekort aan leraren in het primair onderwijs raakt de grote steden meer dan verwacht. De huidige tekorten in de grote steden zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 1475 fte. Dit blijkt uit een recentelijk gepubliceerd actieplan, gericht op de middellange en lange termijn, waarin structurele maatregelen staan die nodig zijn voor het reduceren van de personeelstekorten in de vijf grote steden.
 
Er zijn structurele maatregelen nodig om het werken als professional in het primair onderwijs in de grote stad aantrekkelijk te maken en te houden. Deze tekorten vormen een directe bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs en veel leerlingen krijgen daardoor onvoldoende kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Onlangs is door de schoolbesturen en gemeenten uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere (G5-besturen) een reeks noodplannen gepresenteerd. Parallel aan de ontwikkeling van deze noodplannen is nu ook een actieplan voor de middellange termijn ontwikkeld. Aan dit actieplan hebben scholleiders, leraren, ouders, bestuurders, gemeenten, vakbonden, het Ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs meegewerkt.

In het plan identificeren de betrokkenen drie relevante thema’s waarbinnen verschillende oplossingsrichtingen en maatregelen mogelijk zijn. Het gaat hierbij om de thema’s ‘anders opleiden’, ‘andere inrichting van arbeidsorganisaties’ en ‘anders organiseren van onderwijs’. Succesvolle voorbeelden zijn beschreven, zoals het versterken door betere begeleiding van het opleiden in de school, het verbeteren van specifieke secundaire arbeidsvoorwaarden en het anders organiseren van onderwijs vanuit een ander en ruimer perspectief op onderwijstijd.

De zeven samenhangende maatregelen die in de komende één tot drie jaar getroffen moeten worden om het tekort aan te pakken zijn:

  • De zij-instroom verhogen
  • Opleidingen aantrekkelijker maken en moderniseren
  • Opleiden in de school
  • Het beroep aantrekkelijker maken door secundaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren
  • Een ander perspectief op onderwijstijd
  • Inzet van multidisciplinaire teams met onderwijstaken
  • Digitalisering

Dit actieplan van de vijf grote steden (dat beschikbaar is gesteld via de PO-Raad) biedt ook voorbeelden en oplossingsrichtingen voor andere regio’s. De afzonderlijke steden voeren op dit moment overleg met het Ministerie van OCW in de hoop dat met extra investeringen, intensievere bestuurlijke samenwerking en verruiming van regelgeving de belangrijkste voorwaarden aanwezig zijn voor meer structurele oplossingen voor het lerarentekort.
 
 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws