Grote onrust en actiebereidheid onder AVS leden

Het zijn niet alleen docenten in het voortgezet onderwijs die niet te spreken zijn over de onderhandelingen over de uitwerking van het actieplan LeerKracht. AVS leden geven massaal aan ontevreden te zijn over de plannen van minister Plasterk en zijn bereid actie te voeren als de minister niet met een substantiële verbetering komt. Om aan de onderhandelaars over het actieplan LeerKracht aan te geven dat het de schoolleiders, directeuren en andere leidinggevenden in het primair onderwijs echt ernst is, stuurde de AVS onder andere een brief aan het ministerie van OCW.

Vakorganisaties, het ministerie van OCW en vertegenwoordigers van de besturenorganisaties zaten al een aantal keer om de tafel voor overleg. De AVS was niet optimistisch gestemd over deze gesprekken, omdat het er steeds meer op leek dat deze niet zouden leiden tot afspraken waarmee de positie van het onderwijsmanagement in het po echt zal verbeteren. Omdat de AVS van haar leden wilde weten wat zij willen doen als er geen bevredigend onderhandelaarsresultaat wordt bereikt, hield de AVS een korte enquête. Uit de peiling blijkt dat 89 procent van de respondenten actie wil voeren; 28 procent hiervan kiest zelfs voor de optie `staken´. Maar de meerderheid kiest voor een actie die lang volgehouden kan worden en waar vooral de overheid last van heeft, niet de leerlingen.

Op de agenda van het overleg over het actieplan LeerKracht nam het onderwerp conciërges/ondersteuning een belangrijke positie in. De AVS heeft van meet af aan duidelijk gemaakt in ieder geval afspraken te willen maken over een structurele regeling met perspectief op formatie voor ondersteuning voor alle scholen. Daarnaast is de beloning van leidinggevenden in het po voor de AVS een belangrijk onderwerp. De drie speerpunten van de AVS zijn:

o Concrete salarisverbetering voor schoolleiders van gemiddeld 8 procent.
o Ondersteuning door conciërges of administratieve krachten voor elke school en vermindering van de lastendruk.
o Bezwaar tegen versobering van de BAPO-regeling.

Bijna 90 procent van de AVS leden is dus bereid tot actie, waarbij een goede ondersteuning van directeuren het belangrijkste actiemotief is, maar waarbij ook wensen met betrekking tot verbetering van de salariëring van de schoolleiding hoge ogen gooit. De onrust onder directeuren in het po blijkt ongekend groot. In haar brief aan OCW heeft de AVS nogmaals opgeroepen acht te slaan op de in de cao-inzet geformuleerde wensen (door de centrales) voor de schoolleiding in het po en om adequate afspraken te maken die het (dreigende) tekort aan directeuren keren.

Bij het ter perse gaan van Kadernieuws 9 stonden de eindonderhandelingen over LeerKracht gepland op donderdag 10 april. De laatste informatie over de uitkomsten en gevolgen daarvan vindt u op www.avs.nl/belangenbehartiging/politiek/Leerkracht , evenals een exacte weergave van de resultaten van de ledenpeiling en de brieven van de AVS aan OCW en het Werkgeversverbond Primair Onderwijs (WvPO).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.