Een meerderheid van de gemeenten en schoolbesturen is vóór overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen in het primair onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen. Wel vinden zij het belangrijk dat er voldoende geld naar de lumpsum gaat. Ook een goede overgangs regeling is essentieel. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan in opdracht van onder andere het ministerie van OCW en de VNG.

Ten opzichte van het vorige onderzoek in 2004, is er een forse stijging van het aantal voorstanders van decentralisatie. Destijds was onder schoolbesturen ongeveer 40 procent voorstander van decentralisatie. De belangrijkste voordelen van de overheveling onderhoud zijn volgens schoolbesturen de kortere lijnen, grotere autonomie, al het onderhoud in één hand, optimalisering van het onderhoud en betere planning en fi nanciering. Nadelen zijn volgens hen de fi nanciële risico’s en meer uitvoeringslast. Daarnaast heeft een deel van de schoolbesturen aangegeven behoefte te hebben aan beleidsmatige ondersteuning, en een versterking van het professioneel opdrachtgeverschap. Minister Van Bijsterveldt heeft in een brief aan de Kamer laten weten dat zij de motie om de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud van de scholen in het basisonderwijs over te hevelen naar de schoolbesturen gaat uitvoeren. De PO-Raad overlegt nu over de hoogte van het over te hevelen bedrag en de randvoorwaarden waaronder dat moet gebeuren. Het streven is dat de overheveling per 1 januari 2014 van kracht wordt in het primair onderwijs en (v)so. De VNG vindt het plan voor het overhevelen van het buitenonderhoud onvoldoende doordacht. De huidige fi nanciële situatie van veel schoolbesturen vindt de VNG een groot risico voor het goed onderhouden van schoolpanden. De organisatie stelt dat vooral kleinere schoolbesturen door de nieuwe verantwoordelijkheid zowel fi nancieel als qua expertise in de problemen kunnen komen.

Decentralisatie
Volgens Van Bijsterveldt is er een kwaliteitsslag nodig in de onderwijshuisvesting. De leeftijd van schoolgebouwen loopt op en relatief veel schoolgebouwen zijn de komende jaren aan vernieuwing toe. Ook is de kwaliteit van het binnenmilieu in schoolgebouwen voor verbetering vatbaar. Bovendien zullen in de toekomst extra inspanningen nodig zijn, onder meer vanwege de gevolgen van demografi sche krimp. De overheveling is één van de maatregelen die nodig is om knelpunten binnen onderwijshuisvesting in het po op te lossen. Hiernaast wordt onderzocht of transparant kan worden gemaakt welk bedrag een gemeente fictief beschikbaar krijgt voor onderwijshuisvesting en wat hieraan daadwerkelijk wordt uitgegeven. Gemeenten geven aan onderwijshuisvesting namelijk substantieel minder uit dan dat ervoor binnenkomt. Dat is echter niet verboden, omdat het geld niet geoormerkt is, maar wel onwenselijk. Los hiervan roept de minister gemeenten op meer aan onderwijshuisvesting uit te geven. Er gaan meer pilots starten om de vrijwillige algehele doordecentralisatie van de huisvesting naar schoolbesturen te stimuleren. Ook het primair en speciaal onderwijs zullen hierbij worden betrokken. OCW gaat in gesprek met de VNG om kwaliteitseisen in de modelverordening op te nemen, zodat niet de normkosten leidend zijn. In het verlengde hiervan worden ook de mogelijkheden verkend om de eisen voor bestaande scholen aan te scherpen

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd