Grote behoefte aan nascholing bij leraren

Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten onderschatten elkaars ambitie, motivatie en mogelijkheden als het om nascholing gaat. Er is een grotere opleidingsbereidheid bij leerkrachten dan schoolleiders en bestuurders veronderstellen. Dat blijkt uit een onderzoek van ResearchNed onder po-leerkrachten. Bestuurders en schoolleiders in het vo zien duidelijk de meerwaarde van masteropgeleide docenten voor hun school. Dit komt naar voren in een onderzoek van Ecorys naar de aansluiting vraag-aanbod vo. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker boden beide onderzoeksrapporten onlangs aan de Tweede Kamer aan.

Uit het onderzoek van ResearchNed ‘vraag en aanbod nascholing voor leerkrachten in het primair onderwijs’ komt naar voren dat leerkrachten een positieve houding hebben ten aanzien van opleiding en nascholing. Zo geeft 60 procent van de leerkrachten aan de ambitie te hebben om één of meer opleidingen te volgen. Ze wensen meer flexibiliteit en maatwerk bij de opleidingen. Schoolleiders en bestuurders vinden het vooral wenselijk dat een herijking en herpositionering plaatsvindt van het huidige aanbod van hbo-masteropleidingen. Waar schoolleiders en bestuurders bij nascholing de nadruk leggen op verbetering van de kritische, reflectieve en onderzoekende vaardigheden bij leerkrachten, vinden leerkrachten zelf vooral de praktische toepasbaarheid van kennis van belang.

“Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten onderschatten elkaars ambitie, motivatie en mogelijkheden. Er is een grotere opleidingsbereidheid bij leerkrachten dan schoolleiders en bestuurders veronderstellen. Daarbij is het van belang dat leerkrachten meer ruimte krijgen om de opgedane kennis binnen de school te kunnen toepassen. Schoolleiders en bestuurders daarentegen hebben moeite met de strategische inbedding en benutting van kennis uit opleidingen. Zij ervaren onder meer praktische belemmeringen zoals gebrek aan roosterruimte en formatiecapaciteit en middelen om innovatie te faciliteren. Het ideaalbeeld van leraren, schoolleiders en besturen is een meer innovatieve cultuur in de scholen te creëren waarbij de individuele professionele ontwikkeling aansluit bij de team- en schoolontwikkeling. Dit vraagt om een professionele dialoog op de werkvloer tussen leerkrachten, schoolleiders en bestuurders en om het slechten van de praktische belemmeringen en drempels”, aldus de OCW-bewindslieden.

Masteropleidingen vo
Uit het onderzoek ‘Aansluiting vraag-aanbod masteropleidingen Vo’ van Ecorys komt naar voren dat bestuurders en schoolleiders in het vo de meerwaarde van masteropgeleide docenten voor hun school duidelijk zien. Van masteropgeleide docenten wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze onderzoekstaken op zich kunnen nemen en dat ze betere ondersteuning kunnen geven aan leerlingen met leerproblemen. Ruim 45 procent van de vo-docenten die deelnamen aan het onderzoek heeft een master. Daarnaast is bijna 20 procent van de docenten geïnteresseerd in het behalen van een master. De interesse van schoolleiders en docenten gaat relatief vaak uit naar verdieping op het vlak van onderwijsinnovaties, het ontwerp van onderwijs en bijvoorbeeld toetsingsstrategieën.
 
Vo-schoolbesturen moeten in dialoog treden met hogescholen en universiteiten over het gewenste aanbod van masteropleidingen. De resultaten en voortgang hiervan zijn te vinden in de voortgangsrapportage van de lerarenagenda die in november 2016 verschijnt.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.