De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ict-sector zijn goedgekeurd. Voor het onderwijsplan wordt elf miljoen euro uitgetrokken, waarmee de sector ontslag van leerkrachten kan voorkomen en jonge leerkrachten kan aantrekken. 

Met het sectorplan kunnen er minimaal 1.500 extra onderwijsbanen ontstaan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft dit 9 april bekendgemaakt. De uitvoering van het plan vindt in twee jaar tijd plaats. De goedkeuring toont aan dat ook het ministerie van SZW het belangrijk vindt om de arbeidsmarktknelpunten in het onderwijs aan te pakken. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het sectorplan is voortgekomen uit de sector zelf en zal ook door de sector zelf verder ingevuld moeten worden. Dit vraagt van besturen en schoolleiders een pro-actieve houding, waarbij een goede visie op personeelsbeleid van groot belang is. Het behoud van kwaliteit en jonge leerkrachten is nodig bij het vormgeven van goed onderwijs.” Tot eind mei kunnen nieuwe sectorplannen worden ingediend.

Transfercentra
Het aantal leerlingen in het basisonderwijs neemt af, waardoor afgestudeerden van de pabo steeds vaker werkloos zijn. De verwachting is echter dat vanaf 2016 een lerarentekort dreigt door de vergrijzing. Om goed opgeleide jonge leerkrachten te behouden voor het onderwijs en zo het toekomstige tekort op te vangen, worden drie aanpakken centraal gesteld in het sectorplan. Onder het motto ‘Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen’ wil het kabinet extra instroom van 840 jonge werkloze leerkrachten genereren door hen bijvoorbeeld in te zetten als klassenassistent, of hen in tweetallen voor de klas te zetten. Regionale transfercentra zorgen daarbij voor bemiddeling van werk naar werk in die regio’s waar nog tot 2020 krimp zal zijn. Daarnaast moet er ruimte komen voor 560 jonge leerkrachten doordat oudere leerkrachten bijvoorbeeld andere taken krijgen naast het lesgeven. Ook wordt er ingezet op baangarantie in andere regio’s voor achthonderd met ontslag bedreigde leerkrachten in krimpgebieden. Hier worden landelijke mobiliteitstools ingezet voor de transfercentra en andere samenwerkingsverbanden van schoolbesturen elders in het land, zoals ‘helpdesk mobiliteit’ en een ‘PO-makelaar’.

Ict-sector
In de ict-sector is in de komende jaren behoefte aan nieuwe en gekwalificeerde medewerkers die goed kunnen inspelen op de voortdurende ontwikkelingen in de nieuwe technologie. In deze sector wordt onder andere ingezet op vijfhonderd extra leerwerkplekken in het mbo en aanvullende scholing voor tweehonderd leerlingen, naast de reguliere opleiding op mbo- of hbo-niveau, met baangarantie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws