Groeitelling op eerste schooldag opnieuw ingevoerd

De eerste schooldagtelling wordt voor het schooljaar 2007/2008 opnieuw geïntroduceerd. De teldatum 1 augustus voor groeischolen komt hiermee te vervallen.

Een school kan aanvullende bekostiging voor personeelskosten ontvangen als het aantal leerlingen volgens de vastgestelde normen is toegenomen als het aantal leerlingen ten opzichte van het aantal leerlingen vermeerderd met 3 procent op 1 oktober van het voorgaande jaar met tenminste 13 is toegenomen. Om voor deze aanvullende bekostiging in aanmerking te komen, dient de school een leerlingentelling te houden. Vooruitlopend op het formeel aanpassen van het Besluit bekostiging WPO is het telformulier Cfi -57074 gewijzigd. Na de zomervakantie kunnen scholen op de eerste schooldag van hun regio een verzoek indienen om aanvullende bekostiging door groei. De aanvullende bekostiging gaat dan in vanaf 1 augustus. Het telformulier moet binnen vier weken na de gekozen teldatum door Cfi ontvangen zijn.

Als de eerste schooldag na de zomervakantie in september valt, vervalt eveneens de mogelijkheid om 1 september als teldatum te hanteren. Is in de periode van 1 september tot en met 1 april van het schooljaar het aantal leerlingen gestegen, dan kan een school aanspraak maken op aanvullende bekostiging. Ook als in de periode van 1 mei tot en met 1 juni van het schooljaar het aantal leerlingen extreem is toegenomen, kan een school hierop aanspraak maken. Nieuw gestichte basisscholen kunnen de eerste telling voor aanvullende bekostiging door groei indienen, nadat zij voor het eerst een 1 oktobertelling hebben ingestuurd. Aanvullende bekostiging kan de school, met uitzondering van de eerste schooldagtelling, alleen melden op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op de eerste van de maand. De bekostiging gaat dan in vanaf de gekozen teldatum.

Meer informatie
Op http://www.cfi.nl/ vindt u onder Downloads het telformulier Cfi -57074 en een toelichting.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.