Groeiend aantal scholen heeft structureel aandacht voor gezondheid

Steeds meer scholen werken structureel en planmatig aan gezondheidsbevordering. Samen met het RIVM Centrum Gezond Leven bereikt de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) inmiddels een kwart van alle scholen. Daarnaast komt er nationaal en lokaal meer verbinding tussen partijen op het gebied van gezondheidsbevordering in het onderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Mulier Instituut.

De sectorspecifieke doelstellingen van de Onderwijsagenda SBGL zijn voornamelijk gericht op verbetering van het onderwijsaanbod voor bewegen en sport, en een toename van het aantal leerlingen dat daarvan gebruikmaakt. Twintig procent van de po-scholen geeft wekelijks maar een uur bewegingsonderwijs in groep 3 tot en met 8, en een vijfde van de vmbo-vestigingen geeft minder uren dan gewenst volgens de adviestabel uit 2006. De Onderwijsagenda SBGL gaat versnippering tegen en stimuleert samenhangend beleid voor scholen. Daarvoor werken de onderwijsraden samen met diverse landelijke en regionale partijen, zoals buurtsportcoaches, GGD’en, lerarenopleidingen, de Hartstichting, het Voedingscentrum en JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). De samenwerking en afstemming met deze partijen is geïntensiveerd en geoptimaliseerd in 2014. De landelijke experts en Gezonde School-adviseurs spelen een belangrijke rol in deze verbinding. “Voor een effectief en bestendig beleid is het van belang dat bij Gezonde School-beleid ook andere opvoeders van kinderen worden betrokken, zoals ouders, buurt en (jeugd)verenigingen. De samenwerking van de Onderwijsagenda SBGL met de Brede Impuls Combinatiefuncties en de JOGG-aanpak biedt hiertoe aanknopingspunten en verdient verdere uitbreiding”, aldus het Mulier Instituut in de rapportage.

Vignet
Inmiddels heeft een op de vijf basisscholen beschreven beleid voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl, in het voortgezet onderwijs een kwart van de scholen. Op dit moment zijn er 155 scholen met het vignet Gezonde School, waaronder 148 basisscholen, en 640 geregistreerde scholen. Het aantal Gezonde School-vignetten in het primair onderwijs is verdubbeld ten opzichte van 2013. Opvallend is wel dat lang niet alle scholen die zich inspannen voor gezonde schoolbeleid daarvoor ook een vignet aanvragen. Vignetten voor de thema’s Sport & Bewegen, Voeding en Sociaal-emotionele ontwikkeling zijn het meest toegekend. Het doel voor eind 2016 is 850 vignetten Gezonde School.

Ondersteuning aanvragen
In 2014 hebben vijfhonderd scholen ondersteuning aangevraagd om met de Gezonde School aan de slag te gaan. Deze scholen geven aan hierdoor daadwerkelijk te zijn geholpen bij het invoeren van structureel gezond schoolbeleid. De ministeries van OCW en VWS hebben begin 2014 2 miljoen euro extra ter beschikking gesteld voor deze ondersteuning. Die kan bestaan uit advies op maat van een Gezonde School-adviseur, hulp, een bijdrage voor een Gezonde School-activiteit of een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.