Het aantal brede scholen in het primair onderwijs is de afgelopen jaren verder toegenomen (200 per jaar): in het po zijn er nu ruim 1.600 brede scholen. De verwachting is echter dat de groei de komende jaren zal afnemen, blijkt uit het Jaarbericht brede scholen 2011, dat Oberon maakte in opdracht van het ministerie van OCW.

Het aantal brede scholen in voorbereiding is drastisch teruggelopen. Vooral in dorpskernen zijn er nog brede scholen gepland, in herstructurerings- en nieuwbouwwijken is dat in veel mindere mate het geval. Op het totaal van 7.000 Nederlandse basisscholen maken er ruim 2.000 deel uit van een brede school. In het voortgezet onderwijs is het aantal brede scholen gestabiliseerd (400).

In vrijwel iedere gemeente in Nederland zijn één of meerdere brede scholen te vinden. In de kleinste gemeenten zijn relatief minder vaak brede scholen te vinden, maar de verwachting is dat zij die achterstand de komende jaren nog iets zullen inlopen. Brede scholen staan in alle typen wijken, maar het vaakst in achterstandswijken. De voortrekkersrol wordt steeds vaker, inmiddels in de meerderheid van de brede scholen, door de basisschool vervuld. De afgelopen jaren is het aandeel brede scholen dat een coördinator heeft aangesteld,

toegenomen van 30 naar 60 procent. Ook de komst van de combinatiefunctionarissen heeft de brede school op het niveau van de werkvloer versterkt. Daar waar gemeenten in de beginjaren vaak als initiator en regisseur optraden, trekken zij zich nu geleidelijk terug in de randvoorwaardelijke sfeer. Ook het aantal gemeenten dat brede scholen met subsidies ondersteunt loopt terug. Ruim de helft van de gemeenten vindt dat brede scholen op termijn zonder steun van de gemeente moeten kunnen functioneren.

Kindcentrum
Brede scholen in het po zijn er doorgaans voor kinderen van 0-12 jaar. Driekwart richt zich nadrukkelijk ook op 0-4 jarigen met aandacht voor opvang, zorg en begeleiding, educatie, sport en bewegen. Steeds meer brede scholen richten zich op een sluitend arrangement van onderwijs en opvang voor kinderen van werkende ouders. Het (integraal) kindcentrum is te beschouwen als een variant van de brede school die zich kenmerkt zich door intensieve samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. De helft van de brede scholen biedt kinderen inmiddels een volledig dagarrangement. Naast tussenschoolse en naschoolse opvang zijn opvang vóór schooltijd en opvang in de vakanties in opkomst. MFA-trend zet niet door Enkele jaren geleden leek het er nog op dat het merendeel van de brede scholen in multifunctionele accommodaties (MFA’s) zou worden ondergebracht. Maar deze trend heeft niet doorgezet. Tussen 2009 en 2011 is het aandeel brede scholen in een MFA fl ink gedaald, van de helft naar ruim een derde. Ook het aandeel brede scholen in nieuwbouw is afgenomen. Vooral de grote gemeenten lijken vaker te kiezen voor huisvesting van brede scholen met locaties verspreid over de wijk. MFA’s zijn dan ook relatief vaak te vinden in plattelandsgemeenten. Het behoud van voorzieningen die anders niet kunnen blijven bestaan en leegstand in bijvoorbeeld schoolgebouwen door krimp, spelen hierbij mogelijk een rol.

Teruglopende fi nanciën door bezuinigingen en tijds- en werkdruk zijn de belangrijkste knelpunten van brede scholen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd