Een betere en duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren creëren en schoolbesturen hierbij ondersteunen. Dat is het doel van de Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen die PO-Raad en VO-raad op 4 november hebben gesloten met Ruimte-OK, het Klimaatverbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van BZK, EZ, IenM en OCW.

De ondersteuning aan schoolbesturen richt zich op hun ambities om energiebesparing en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren. In de Green Deal is afgesproken dat alle partijen zich inzetten om belemmeringen daarbij weg te nemen. De PO-Raad en VO-raad zetten zich in om schoolbesturen te stimuleren het energieverbruik van hun schoolgebouwen in beeld te krijgen, bijvoorbeeld door onderwijsgebouwen van een energielabel te voorzien. Het ministerie van OCW onderzoekt nog of besturen meer ruimte kunnen krijgen om te investeren in nieuwbouw.

Het streven is dat de gezamenlijke afspraken ertoe leiden dat leerlingen meer optimaal kunnen presteren, het ziekteverzuim onder leerlingen en personeel daalt en scholen energie op een verantwoorde manier gebruiken.
De Green Deal sluit aan bij ontwikkelingen in het veld, zoals de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen van gemeenten naar schoolbesturen per 1 januari volgend jaar. In dat kader is het belangrijk dat scholen integrale keuzes maken voor duurzame huisvestingsverbeteringen. Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat veel schoolgebouwen zijn verouderd, gebouwen niet zijn toegerust op moderne toepassingen en het binnenklimaat van 80 procent van de scholen matig tot slecht is. De duurzaamheidseisen uit het Kwaliteitskader vormen daarnaast het uitgangspunt van de Deal. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws