In Hoofdstuk 5 van de CAO PO 2019 – 2020 is aangegeven hoe met de herwaardering van de functies van directieleden en onderwijsondersteunend personeel moet worden omgegaan. In de cao is bepaald dat uiterlijk per 1 augustus 2020 de herwaardering moet hebben plaatsgevonden. De sociale partners (PO-Raad en de vakbonden) hebben in verband met de coronacrisis besloten om uitstel te verlenen tot 1 november 2020. Daarbij is tevens bepaald dat de invoering met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 moet plaatsvinden.

Uitgangspunt is dat het bestuur met iedere individuele werknemer in genoemde functies het gesprek aangaat. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeldfuncties, die in het kader van de CAO PO 2019 – 2020 gemaakt zijn. De besprekingen kunnen leiden tot het opnieuw waarderen van de functie.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de uitkomst van het gesprek. Bepalend daarbij is dat het gaat om door het bestuur opgedragen werkzaamheden. De cao voorziet erin dat bezwaar kan worden aangetekend tegen de uitkomst: de interne en/of de externe bezwarenprocedure. Ook kan de gang naar de rechter worden overwogen. Er moet wel rekening gehouden worden met de termijnen die gelden voor het indienen van het bezwaar of de gang naar de rechter. Ook moet er gerekend worden vanaf een door het bestuur formeel genomen besluit.

Het is de bedoeling dat eerst de werkgever en werknemer er samen uitkomen wat betreft de herwaardering van de functie. Vervolgens wordt naar de inschaling gekeken.

Nieuwe salarisschalen

Voor de adjunct-directeuren en directeuren zijn nieuwe salarisschalen gemaakt en zijn ook salarisschalen vervallen. Voor het onderwijsondersteunend personeel zijn bij sommige functies salarisschalen toegevoegd.
De huidige salarisschalen (AB t/m AE en DA t/m DE) komen per 1 augustus 2020 te vervallen. Hiervoor komen per 1 augustus 2020 voor de adjunct-directeuren de salarisschalen A10 t/m A13 in de plaats en voor de directieschalen D11 t/m D15. De nieuwe schalen gelden voor iedereen.
De directietoelage is in de salarisschalen D11 t/m D13 verwerkt.

Bij de nieuwe inschaling gaan de werknemers er niet op achteruit. In de CAO PO 2019 – 2020 is vastgelegd dat een ieder zijn salarisperspectief houdt. Ontstaan er negatieve verschillen, dan worden deze vastgelegd in een addendum, dat bij de arbeidsovereenkomst hoort.

Ondersteuning

Leden kunnen de AVS Helpdesk gratis raadplegen bij vragen over de functiebeschrijvingen en de inschaling. De juristen van de juridische afdeling van de AVS kunnen je bijstaan bij de eventuele bezwaar- en beroepsprocedures als je er met de werkgever niet uitkomt.
Ook niet-leden van de AVS kunnen contact opnemen, maar betalen dan wel het uurtarief om advies te krijgen.

Links

Gerelateerd nieuws