U heeft de brede school ‘in de schoot geworpen’ gekregen, maar weet nog niet precies hoe de samenwerking en het concept in te vullen. U bent enthousiast, maar u vindt het lastig het juiste profi el te kiezen voor de brede school. Als bovenschools manager wilt u uw brede scholen eens kritisch onder de loep nemen: wat hebben de kinderen in deze wijken nodig? Of misschien bent u – directeur – al verder in het traject en wilt u hulp bij het beheer of de borging van uw brede school.

Schoolleiders krijgen steeds vaker te maken met de door OCW gestimuleerde brede school. Soms op eigen initiatief, soms omdat de lokale gemeente nieuwbouw alleen toestaat wanneer het pand een brede school wordt. Ter voorbereiding is de training ‘Oriëntatie op brede school’ aan te raden (zie School for Leadership, pag. 82), waar schoolleiders een idee krijgen van de mogelijkheden en eventuele knelpunten. Belangrijk is vervolgens dat het traject richting een brede school niet verzandt in zakelijkheid: puur papieren afspraken. Een adviestraject met een ervaren AVS-adviseur gaat verder, maakt de te nemen stappen concreet voor de lokale situatie en kan precies op uw hulpvraag inspringen in elk stadium en bij elk onderwerp dat onder de brede school valt. De AVS biedt advies en begeleiding bij:

Profiel kiezen Om een heldere, breed gedragen visie op de brede school te for mu – leren, is het belangrijk eerst een profi el of meerdere pro fi elen te kiezen. Er zijn er zes geformuleerd: onderwijskansen-, verrijkings-, zorg-, opvang-, wijk- of buurt- en het multifunctioneel accommodatieprofi el. Deze profi elkeuze biedt houvast aan de visievorming

Analyseren van de omgeving Door een wijk- en buurtprofi el te maken, krijgt de brede school een vanzelfsprekende positie in de omgeving en sluit het onderwijskundige beleid aan op de wensen van ouders.

Onderhandelen met de gemeente Wordt al het geld dat beschikbaar is voor uw gebouw ook daadwerkelijk geïnvesteerd? Loopt de onderhandeling met de gemeente – over nieuwbouw, verbouw of onderhoud – niet voortvarend? De AVS adviseert en ondersteunt bij het indienen van aanvragen en het voeren van overleg met bijvoorbeeld een wethouder.

Beheer van de MFA: wie is de baas? In een MFA werkt de school met meerdere partijen samen. Letterlijk en dagelijks. Over wie wat doet in het pand (en dat kan zo triviaal zijn als koffi e aanschaffen) en wie waarvoor (eind)verantwoordelijk is, wordt vaak niet goed nagedacht. Laat staan dat u afspraken hierover vastlegt. Met alle vervelende gevolgen van dien. In het aanlooptraject richting een MFA adviseert de AVS over de organisatie van het beheer, de mogelijke valkuilen en oplossingen. Ook als u op dit moment nadelen ondervindt van slecht georganiseerd beheer, helpt de AVS u nieuwe afspraken te maken.Integratie van school en kinderopvang In de samenwerking met een kinderopvangorganisatie kan huisvesting de bottleneck zijn. De AVS-adviseur weet ook voor bestaande schoolgebouwen een passende oplossing te bedenken. Hij of zij inventariseert en stimuleert de plannen voor samenwerking, legt de fi nanciering vast in contracten, voert waar nodig overleg met de gemeente, et cetera.

Doordecentralisatie: een alternatieve rolverdeling tussen school en gemeente Doordecentralisatie is een kans. Een kans om niet meer afhankelijk te zijn van gemeentelijke aanvraagprocedures als het gaat om ingrepen in uw gebouw. Om vrijheid te creëren in keuzes voor nieuw- of verbouw. Om een kwaliteitsslag te maken en om kortingen te bedingen als het gaat om onderhoud, zeker wanneer op bestuursniveau slim wordt ingekocht. Kortom, u krijgt meer vrijheid om te ondernemen. De AVS kan doordecentralisatie ‘van a tot z’ organiseren. Omdat doordecentralisatie in meerdere varianten mogelijk is, adviseert de AVS u te starten met een oriënterende bijeenkomst. Daarna werken we één of meerdere varianten uit. Zo kan de AVS bijvoorbeeld de doordecentralisatie van het buitenonderhoud van initiatief tot contractsluiting begeleiden. Ook voor gehele doordecentralisatie (inclusief uitbreiding en nieuwbouw), vaak de tweede stap, is binnen de AVS alle kennis aanwezig. Om adequate huisvesting voor uw school te kunnen organiseren (nieuwbouw, dan wel bestaande bouw), is het van belang over beleidsrijke prognoses van leerlingenaantallen te beschikken 

Projectmatig werken Een team van AVS-adviseurs brengt in kaart wie wat moet doen en wanneer. Het traject richting brede school zetten we zo om in een concreet stappenplan. We maken duidelijk hoe de bemensing van het traject eruitziet en hoe u de financiering kunt regelen.

Draagvlak creëren Door een analyse van de betrokken partijen op hun verbindende ambities en de kwalitatieve aspecten van de brede school, komt er meer vaart in het voorgenomen lokale beleid. We formuleren de wederzijdse belangen en ontbindende factoren.

Pedagogisch convenant It takes a village to raise a child, maar wat als de partners in een brede school allemaal iets anders willen bereiken met de opvoeding? Gesprekken over pedagogisch samenwerken kunnen verzanden in details. De AVS-adviseur stelt samen met u het pedagogisch convenant op en analyseert hoe uw school en haar partners zich verhouden tot de pedagogische activiteiten.

Kwaliteitszorg De brede school vraagt dankzij het spectrum aan betrokkenen om een heldere en voor de school soms nieuwe aanpak van de kwaliteitszorg. De AVS begeleidt bij het meten van de kwaliteit van de brede school in totaal en die van de afzonderlijke partners. De verhoudingen worden duidelijk, waardoor er betere samenwerking plaatsvindt. We analyseren de resultaten van de kwaliteits meting waarmee we de kwaliteit bevorderen.

Beheer Wat u kunt verwachten: Een professionele gesprekspartner die u helpt in beeld te brengen wat de kansen, maar ook bedreigingen zijn van de brede school en die het laatstgenoemde uit de weg ruimt. Het adviestraject kan een startdocument opleveren voor alle betrokken partners, een visie op de brede school, een goed gefundeerd profi el, meer draagvlak creëren et cetera. De gewenste resultaten van het adviestraject bespreken we vooraf en zijn uiteraard afhankelijk van uw specifieke vraag.

De voordelen van de combinatiefunctionaris Heeft u ook behoefte aan meer tijd en ruimte voor sport en cultuur op uw school? Dankzij extra fi nanciële middelen zal in vier delen de inzet van de combinatiefunctionaris in Nederland vorm krijgen. Wellicht is de gemeente waar uw school onder valt dit jaar aan de beurt. De functionaris combineert in zijn functie bijvoorbeeld onderwijs met motorische remedial teaching als onderdeel van sport, sport en spel, cultuur en hoogbegaafdheid en lichamelijke handicap en sport. Een AVS-adviseur voorziet u van toelichting en informatie over wet- en regelgeving en zet de combinatiefunctionaris structureel in voor uw specifi eke situatie.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie: advisering@avs.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws