‘Goed onderwijs verantwoordelijkheid van burgers’

Advies onderwijsraad positief ontvangenDe samenleving kan meer betrokkenheid bij onderwijs tonen en zou het meer moeten koesteren. Dat is de wens die de Onderwijsraad uitspreekt in zijn onlangs verschenen advies ‘Stand van educatief Nederland 2009’. Het onderwijs staat er op dit moment te vaak alleen voor, vindt de raad. “Identificatie met het onderwijs, daar gaat het om.”Volgens de Onderwijsraad zou het goed zijn als er een nieuwe maatschappelijke identificatie met onderwijs zou ontstaan. Zorgen voor goed onderwijs wordt dan een verantwoordelijkheid van veel burgers. “Deze verantwoordelijkheid zal door verschillende groepen in de samenleving anders ingevuld moeten worden”, aldus de raad in een persbericht. “En de betrokkenheid die dit vereist zal ook niet uit zichzelf ontstaan. Daarvoor is organisatie vanuit de overheid en het onderwijsveld nodig.” De raad doet enkele aanbevelingen voor beleid, met als doel de maatschappij sterker bij onderwijs te betrekken. De Onderwijsraad vindt dat het gesprek over de inhouden van ons onderwijs breder gevoerd moet worden. Moeten leerlingen bijvoorbeeld leren staartdelen? De raad stelt voor dat de minister van OCW stimuleert dat leerkrachten, de branche, betrokken burgers, ouders en leerlingen zelf een publiek debat voeren over leergebieden. Daarnaast meent de Onderwijsraad dat het onderwijs de inbreng van maatschappelijke voorhoedes uit bedrijfsleven, politiek, sport en cultuur, beter kan benutten. Bij deze groepen is vaak de wil wel aanwezig, maar de weg naar het onderwijs nog onbekend. Elke onderwijssector, van primair tot hoger onderwijs, zou laagdrempelige initiatieven moeten ontwikkelen die lokale en regionale voorhoedes in de gelegenheid stelt inhoudelijk iets voor het onderwijs te betekenen. Op deze manier kunnen de voorhoedes makkelijker hun verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties.Leertijd uitbreidenLeren en onderwijs beperken zich niet tot het schoollokaal, vindt de Onderwijsraad. De 940 uren in de basisschool zijn bijvoorbeeld slechts een startpunt. Om de samenleving meer te betrekken bij een uitbreiding van de leermogelijkheden introduceert de Onderwijsraad het concept Uitgebreid Onderwijs (UO) als leidraad voor toekomstig beleid. Onder deze noemer schaart de raad publieke en private initiatieven die de leertijd van leerlingen verruimen. Het kan gaan om initiatieven van onderwijsinstanties (verlengde schooldag, plusklassen, zomeronderwijs en weekendscholen), maar ook van andere organisaties zoals bedrijven, taalscholen, sportverenigingen en kinderopvanginstellingen. Binnen het concept van Uitgebreid Onderwijs wordt het makkelijker af te wegen welke voorziening voor welke groep met publieke middelen bekostigd wordt. Politiek en onderwijsbonden reageerden positief op het advies van de Onderwijsraad. Het ministerie van OCW komt dit voorjaar met een uitgebreide beleidsreactie op het rapport.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.