Godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs gewaarborgd

Rijksbekostiging voor openbare scholen
De overheid gaat vanaf schooljaar 2009/2010 leerkrachten godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (gvo en hvo) op openbare basisscholen net als andere leerkrachten bekostigen. Twintig samenwerkende organisaties voor gvo en hvo hebben daar jarenlang voor geijverd. Het gaat om facultatieve lessen onder schooltijd aan kinderen van wie de ouders daarom vragen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde onlangs een amendement op de Onderwijsbegroting 2009 van CDA, PvdA en ChristenUnie. Daarmee komt geld beschikbaar om leerkrachten gvo en hvo op dezelfde voet als andere leerkrachten te betalen. Het gaat om structureel tien miljoen euro per jaar voor leerkrachten g/hvo. Voor het kalenderjaar 2009 is vijf miljoen euro beschikbaar. Net als andere leerkrachten moeten leerkrachten gvo en hvo voldoen aan de bekwaamheidseisen van de Wet op de Beroepen In het Onderwijs (Wet BIO). Tegenover deze investering komt nu een bekostiging te staan. Leerkrachten die gvo en hvo verzorgen, ontvangen nu meestal een vrijwilligersvergoeding van de verschillende levensbeschouwelijke organisaties waaraan zij verbonden zijn. Die krijgen hiervoor soms subsidie van gemeentebesturen. Deze subsidies nemen echter uit bezuinigingsoverwegingen al jaren af. In de wet is geregeld dat openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging. Ouders hebben het recht voor hun kinderen (facultatieve) lessen godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs (onder schooltijd) te vragen op openbare basisscholen. De komende tijd wordt er gewerkt aan een soort uitzendbureau waar openbare scholen kunnen vragen om een leerkracht van de gewenste richting.

Andere begrotingsaanpassingen
Tijdens de behandeling van de OCW-begroting voor 2009, afgelopen december, is verder weinig veranderd in de begrotingsvoorstellen voor het primair onderwijs. De Tweede Kamer heeft de begroting maar op enkele andere punten aangepast. Zo wordt er twee miljoen euro extra vrijgemaakt voor het onderwijs aan blinden en slechtzienden, omdat het aantal blinde en slechtziende leerlingen in de afgelopen jaren is gegroeid. OCW laat onderzoeken hoe deze toename is te verklaren. Ook heeft staatssecretaris Dijksma toegezegd dat zij in het voorjaar van 2009 een beleidsagenda voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zal aanbieden aan de Kamer. Bovendien komt er een beleidsbrief over de positie van het openbaar onderwijs en zal er onderzoek worden gedaan naar de effecten van (regionale) demografische ontwikkelingen voor het po. Een belangrijk thema tijdens de onderwijsbegrotingsbehandeling was de menselijke maat in het onderwijs (fusietoets bij schaalvergroting). Het ondersteuningsvraagstuk kwam nauwelijks aan de orde.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.