Gezondheid is een groot thema in 2015. Fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociale, economische en maatschappelijke gezondheid, en natuurlijk de conditie van het gezonde verstand. Op veel vlakken wordt daarbij gezocht naar de balans tussen belangrijkheid en betaalbaarheid. Verder leidt de transitie jeugdzorg die per 1 januari 2015 is ingegaan tot vergaande verantwoordelijkheden bij gemeenten. Scholen en samenwerkingsverbanden zullen ervaren of beleidsplannen, voornemens en regels leiden tot een kwaliteitsimpuls of juist tot nieuwe knelpunten. Laten we in het belang van elk kind vooral ons gezond verstand gebruiken om te komen tot effectieve en haalbare onderwijszorgarrangementen. Eén kind, één gezin, één plan.

Dan is er de doordecentralisatie huisvesting, die voor het primair onderwijs ook vanaf 1 januari 2015 geldt. In veel gevallen is er sprake van achterstallig onderhoud of op korte termijn noodzakelijk groot onderhoud. Gemeenten hoeven de budgetten die zij daarvoor kregen en – als het goed is – gereserveerd hebben niet over te dragen aan schoolbesturen. Dat het realiseren of in stand houden van een gezond schoolgebouw daarmee op korte termijn tot grote problemen kan leiden is erkend, maar weggeschoven. Er is een tegemoetkomingsregeling om een aantal zaken op de rit te krijgen die op geen enkele manier in verhouding staat tot de werkelijk noodzakelijke investeringen. Kinderen brengen hele dagen door in schoolgebouwen. De normen en kwaliteitseisen, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit, zijn significant lager dan die voor kantoorgebouwen waar de beleidsmakers zelf hun dagen in doorbrengen. Hoezo gezond verstand?

Helaas wordt iedereen geconfronteerd met economische, sociale, maatschappelijke en privédruk. Het onderwijs heeft te maken met regel- en werkdruk. Recent is de regeldrukagenda met de sociale partners en het ministerie van OCW vastgesteld. Een gezonde ambitie tot vermindering van de regeldruk en een uitdaging om waar te maken. We weten inmiddels dat op elk gebied preventie het meest effectieve instrument is om het meest te bereiken. Voor- en vroegschoolse educatie, gezonde leefstijl- en gedragsprogramma’s, een gezonde leefomgeving en zo meer. Laten we dus preventief insteken op een gezonde samenleving en paarse krokodillen voorkomen! 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuw wetsvoorstel over onderwijshuisvesting in voorbereiding