De beleidscommissie Onderwijs van de AVS besprak op 2 december 2016 de Gelijke Kansen Alliantie, het vernieuwde inspectietoezicht en de uitkomsten van de expertmeeting ‘tekorten po’.

Sandra ten Holter van OCW sprak met de commissieleden over de rol en positie van schoolleiders ten aanzien van het thema kansengelijkheid. Hoe kun je daar op school aandacht aan geven? Na een goede, inhoudelijke discussie geeft de commissie de volgende adviezen mee aan OCW:
• Leerrecht voor 2jarigen
• Onderwijs voor 10 tot 14jarigen als voorziening
• Ga uit van erkende ongelijkheid.
• Langere onderwijsdag tot bijvoorbeeld 16.30 uur geeft kansen voor alle leerlingen.
• Organiseer kansen in de keten van opleidingen tot aan het hbo (zie studielening).
• Leg de aanpak van kansenongelijkheid niet te veel van bovenaf op maar biedt ruimte voor eigen initiatieven van scholen (‘Laat het geen tanker zijn maar 7.000 speedbootjes’).
• Doe wat aan de versnippering van regels, budgetten en zorg voor een betere gewichtenregeling.
• Geef scholen een innovatiebudget met verantwoording achteraf; denk hierbij aan planmatig werken, schoolplan (vierjarentermijn).
• Denk niet alleen in termen van grote steden, maar doe aan gelijkheid voor alle regio’s in het land.
• Laat kinderen die naar het vo gaan door de leraar van groep 8 nog begeleiden als coach en ondersteuning.
• Betere duiding van de beeldvorming over gelijkheid richting ouders en maatschappij. Een op de vijf vmboers stroomt bijvoorbeeld ‘maar’ door naar het hbo, meldden de media. Maar een vmboopleiding en een vak leren is even waardevol.

Vernieuwd toezicht
Wat kan de AVS in overleggen met de onderwijsinspectie nog aangeven in het belang van schoolleiders? De commissie is blij met de manier waarop de inspectie de kengetallen van scholen presenteert en met schoolleiders wil bespreken. Het vormt een mooi startpunt voor een goed gesprek met de redelijke interpretatie als uitgangspunt. De commissie benoemt kansen en mogelijkheden voor de inspectie om in een dialoog meer van de school te weten te komen, zoals het bekijken en bespreken van een aantal leerlingendossiers op de dag van het inspectiebezoek. Die laten zien wat de school doet aan ‘eruit halen wat er in zit’ bij de leerlingen. Daarover kan het gesprek verder gaan. De eindtoets vindt de commissie een goed fenomeen in de zin van beoordelen hoe de school er als geheel voor staat en welke interventies op schoolniveau nodig zijn. Het is ook goed voor de landelijke vergelijking.

Trotse cultuur
Naar aanleiding van de uitkomsten van de expertmeeting ‘tekorten po’ bespreekt de commissie de mogelijkheden om ook als AVS bij de dragen aan een meer positieve beeldvorming over onderwijs. Door het stimuleren van een andere organisatie en de professionele (handelings)ruimte. Waardering, trots en profilering zijn zaken waar het onderwijs zich van bewust moet zijn. Van een klaagcultuur naar een trotse cultuur van bevlogen professionals die iets betekenen in het maatschappelijk veld.

De volgende bijeenkomst van de AVSbeleidscommissie Onderwijs vindt plaats op 10 februari 2017.

Gerelateerd nieuws