Het PO-front, waar de AVS deel van uitmaakt, heeft op 18 december overlegd met onderwijsminister Slob. Aan het PO-front is gevraagd om een bestedingsplan te maken voor de middelen die de komende jaren beschikbaar zijn om de werkdruk te verminderen en de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten.
 
Dit kan bijvoorbeeld gaan om de inzet van vakleerkrachten die de groepsleerkrachten ontlasten, of om de inzet van onderwijsassistenten en/of conciërges. Ook valt te denken aan een andere organisatie van het onderwijs, een betere spreiding van de werklast over het schooljaar, of het taakbeleid op school. Aan de hand van dit plan wordt bekeken welke afspraken hierover kunnen worden gemaakt tussen overheid en onderwijs. Voor de minister is het uitgangspunt dat het geld in klas terecht moet komen. Eerder verzocht de AVS naar aanleiding van een peiling onder schoolleiders, en later ook het hele PO-front, minister Slob van Onderwijs om de toegezegde middelen van 450 miljoen euro voor werkdrukvermindering naar voren te halen en per direct toe te kennen aan de scholen: 225 miljoen euro voor 2018 en vanaf 2019 450 miljoen euro structureel per jaar, zodat voor het schooljaar 2018/2019 het volledig toegezegde bedrag van 450 miljoen euro beschikbaar is. Ook deed het front een voorstel om de middelen ter beschikking te stellen aan schoolteams. In de CAO PO 2018 wordt vastgelegd dat de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht heeft voor de besteding van deze middelen.

Arbeidsvoorwaarden
In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet vanaf 2018 structureel € 270 miljoen vrijmaakt voor modernisering van de cao voor het primair onderwijs. Dit betekent dat de arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten worden verbeterd. De sociale partners maken hierover afspraken bij de cao-onderhandelingen. Zodra er een cao-akkoord is, komen de middelen voor betere arbeidsvoorwaarden beschikbaar.
De leden van het PO-front hebben inmiddels hun verantwoordelijkheid genomen. Er is een begin gemaakt met voorbereidende gesprekken over een nieuwe cao. Want werkgevers en werknemers willen dat het geld dat al wel beschikbaar is zo snel mogelijk wordt ingezet.

De volledige claim van het PO-front voor de aanpak van de werkdruk is nog steeds 500 miljoen, die voor de lerarensalarissen 900 miljoen: in totaal 1,4 miljard.
 

Gerelateerd nieuws