Geen knipkaart voor vmbo-leerlingen

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft in haar brief van 10 augustus 2009 de Tweede Kamer laten weten, dat er nog geen knipkaart wordt ingevoerd voor vmbo-studenten om korte stages in het MBO te volgen.

Dit is de conclusie die zij getrokken heeft uit het overleg met de VO-raad en de BVE. Het belang van een goede loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding wordt door beide raden onderschreven. Beide raden ondersteunen scholen en instellingen bij het verbeteren van de wijze waarop zij hun studenten voorbereiden op een vervolgopleiding of een beroep. Zowel in de kwaliteitsagenda VO als in de strategische agenda BVE is de verbetering van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) een speerpunt.

Beide raden hebben aangegeven het belangrijk te vinden de student ervaring op te laten doen in de praktijk van het beroep of de vervolgopleiding. In beide sectoren worden al enige tijd diverse activiteiten georganiseerd om de verbinding tussen de theorie en de praktijk te verbeteren. Zo kunnen vmbo-leerlingen al heel concreet kennismaken met de MBO-opleiding via meeloop stages,kijkdagen en proeflessen. De raden hebben aangegeven dat er op dit moment geen aanleiding is één specifiek onderdeel toe te voegen aan hun lopende en geplande activiteiten.

Een belangrijk uitgangspunt voor de VO-raad is dat zij richtingen voor de kwaliteitsverbetering LOB aangeeft, maar de keuze voor de concrete activiteiten aan de scholen overlaat. Het vormgeven van LOB is vooral (regionaal) maatwerk en kan op diverse wijzen door de schoolbesturen vorm worden gegeven. Het concreet invoegen van een snuffelstage voor alle vmbo-leerlingen past niet in het karakter van de stimuleringsactiviteiten die de VO-raad ontplooit.

Vanuit de MBO-raad is aangegeven dat er naast de landelijke en regionale activiteiten op dit moment onvoldoende concrete aanwijzingen zijn in welke richting de LOB verbeterd zou moeten worden. De MBO-raad is hierover in gesprek met de Jongeren Organisatie beroepsonderwijs (JOB).

Het JOB organiseert in september, samen met het Landelijk Actiecomité Scholieren (LAKS) studentenpanels waarin geïnventariseerd wordt waar volgens de studenten goede LOB aan moet voldoen en welke verbeteringen er volgens de doelgroep nodig zijn. De MBO raad wil de uitkomsten van deze inventarisatie (oktober 2009) afwachten alvorens zijn huidige activiteiten verder uit te bouwen of aan te scherpen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.