Geen interne klachtencommissies po en vo

Advies expertgroep niet overgenomen
De aanbeveling van een Expertgroep om voor iedere school (po en vo) een aparte klachtencommissie in te stellen wordt door de verantwoordelijke staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt niet ter harte genomen. Dit blijkt uit een brief van de bewindslieden aan de Tweede Kamer, waarin het functioneren van de klachtenregeling tegen het licht wordt gehouden.

De Expertgroep adviseerde de wettelijke opzet van de klachtenregeling te wijzigen door een onderscheid te maken tussen een interne klachtencommissie per school en een onafhankelijke externe klachtencommissie. Dit zou erop neerkomen dat iedere school een interne klachtencommissie op moet zetten, naast de bestaande externe klachtencommissie. De Expertgroep kwam hiertoe omdat een afhandeling van klachten zo dicht mogelijk bij de school zowel de betrokkenheid bij de klachtafhandeling bevordert als de leereffecten voor de schoolorganisatie. Maar het ministerie van OCW neemt dit advies niet over op grond van de volgende overwegingen:

o De procedure voor afhandeling (eerst intern en dan nog eens extern) wordt langer. De klager is daar niet bij gebaat;
o Een interne klachtencommissie ontvangt, zeker vergeleken met een landelijke of regionale klachtencommissie, zo weinig klachten dat het opbouwen van deskundigheid lang zal duren;
o Bij een schoolinterne commissie zullen de leden eerder in kringen van betrokkenen gezocht worden. Dit kan er toe leiden dat een klager de commissie niet als onafhankelijk zal zien;
o Het optuigen van een interne klachtencommissie voor iedere school zorgt voor extra administratieve lasten en bureaucratie.

De landelijke ouderorganisaties in het po en vo hebben zich ook uitgesproken tegen dit onderdeel van het advies.

In 2004 en 2005 zijn onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van de reeds bestaande wettelijke klachtenregeling in het po en vo. De conclusie van deze onderzoeken was, kort gezegd, dat de uitvoering van de klachtenregeling beter kan. Daarom werd onder meer de Expertgroep ingesteld om te adviseren over de aanpassing van de bestuurlijke en juridische kaders.

De bewindslieden wijzen er in hun brief op dat er al een aantal maatregelen zijn genomen waarvan men verwacht dat de klachtenprocedure erdoor verbetert. Zo zijn scholen verplicht om in hun jaarverslag informatie te geven over de afhandeling van klachten. Bovendien moet de MR er door het bevoegd gezag in gekend worden als een klacht gegrond is verklaard, en welke maatregelen zijn genomen. OCW wil vooral de inspectie inzetten voor actief, risicogericht toezicht naar aanleiding van klachten en op de uitvoering van de klachtenregeling. De inspectie neemt echter geen individuele klachten in behandeling, want dat is haar taak niet. Als uit inspectietoezicht blijkt dat het nodig is de klachtafhandeling toch nader te onderzoeken, zal weer een breed onderzoek worden ingesteld, zoals ook uitgevoerd in 2004 en 2005.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.