‘Geef gebruiker schoolgebouw regie én geld’

Alternatief voor financiering onderwijshuisvestingDe PO-Raad wil de knelpunten in het huidige stelsel van financiering voor schoolgebouwen aanpakken door de geldstromen voor personeel, bedrijfsvoering en huisvesting te bundelen op leerlingniveau. De scholen moeten het bedrag rechtstreeks ontvangen en zorgen voor een goede leeromgeving. Dit staat in het rapport ‘Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen’ dat de PO-Raad onlangs presenteerde.

De meest effectieve manier om de situatie van gebouwen voor onderwijs en kinderopvang te verbeteren is, volgens de PO-Raad, door de gebruiker van het gebouw de regie te geven in het proces. Hiertoe wil de raad dat ieder schoolgaand kind een bedrag per jaar toegekend krijgt. Dit geld gaat direct naar de scholen, als onderdeel van de lumpsum. De gemeenten hebben hierbij volgens het plan geen wettelijke taak meer, maar blijven wel betrokken. De scholen worden zo verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven. Daardoor kunnen ze het beschikbare geld optimaal inzetten voor de eisen en wensen van de school, de leerlingen en de ouders, meldt de PO-Raad. “Door de beschikbare middelen slimmer in te zetten, kan met hetzelfde geld meer worden bereikt. De scholen en schoolbesturen maken zelf keuzes over de huisvesting, maar ook over de organisatie van de huisvesting. Zij kunnen daarbij meer of minder terugvallen op regionale huisvestingsbedrijven”, aldus de raad in een persbericht.Volgens de AOb verliest de gemeente in het voorstel van de PO-Raad de mogelijkheid om scholen te spreiden, rekening te houden met dreigende bevolkingskrimp en de grondslag van een school. Dat vindt de bond ‘een recept voor sociale ongelijkheid’. De AVS is evenals de PO-Raad van mening dat het huidige wettelijke stelsel toe is aan een herijking. De in de wet opgenomen gedeelde verantwoordelijkheid voor huisvesting tussen gemeente en schoolbestuur leidt tot veel bureaucratie op lokaal niveau. Het beschikbare geld wordt daardoor niet efficiënt ingezet en lekt bij veel gemeenten weg naar andere doelen. Veel regels zouden kunnen worden geschrapt, zodat meer ruimte ontstaat voor creatieve oplossingen en beter kan worden ingespeeld op moderne huisvestingsbehoeften van scholen. Zo gaan de geldende regels nog steeds uit van een traditioneel, enkelvoudig schoolgebouw. Ze bieden geen of weinig houvast bij nieuwe ontwikkelingen als de vorming van brede scholen (multifunctionele accommodaties), de integratie van kinderopvang in schoolgebouwen, Passend onderwijs of de mogelijkheid om een schoolgebouw te huren bij een woningbouwcorporatie. Het kan echter jaren duren voordat een wetswijziging tot stand komt. Het goede nieuws is dat de huidige wetgeving ook al enige ruimte biedt om nieuwe spelregels op lokaal niveau met elkaar af te spreken. Zo kan een gemeente met scholen een ander rolverdeling overeenkomen en de huisvestingsgelden aan de scholen doordecentraliseren. Het aantreden van een nieuwe wethouder voor onderwijs in een gemeente is een goede aanleiding om het gesprek daarover aan te gaan. De AVS kan daarbij ondersteuning bieden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.