G4 tekenen convenant voorschoolse educatie

Recent ondertekenden de onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samenmet staatssecretaris Dijksma van OCW een convenant waarin staat dat er in 2011 minimaal 13.400 jongekinderen met een taalachterstand naar de voorschool gaan. Ook is afgesproken dat de vier grote steden intotaal 10 miljoen euro extra voor voorschoolse educatie krijgen.De G4 gaan bekijken hoe ze de doelgroephet beste kunnen benaderen.Bijvoorbeeld via consultatiebureaus ofmet een soort felicitatiedienst die bij deouders langsgaat. Ook wordt gekekenhoe ouders desnoods gedwongen kunnenworden om hun kind naar de voorschoolte sturen. Bij de ondertekening van hetconvenant werd gesproken over ‘drangen dwang’. De Rotterdamse wethouderLeonard Geluk vindt dat op den duur allepeuters naar de voorschool zouden moetengaan. Niet alleen peuters van allochtoneafkomst met een taalachterstand,maar ook autochtone leeftijdgenootjes.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.