Er doen zich belangrijke verwachte effecten van de functiemix voor, maar er zijn ook knelpunten waar de meeste scholen nog geen antwoord op hebben. De kwantitatieve streefcijfers voor 2014 gaan waarschijnlijk niet gehaald gaan worden. Dat blijkt uit de rapportage ‘Samenhang functiemix en professionalisering po’, in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO.

De onderzoekers hebben gekeken naar hoe het scholen vergaat bij het invoeren van de functiemix en de Wet BIO en of deze regelingen de verwachte effecten hebben op de professionalisering op school. Schoolleiders en bestuurders geven aan dat de functiemix functiedifferentiatie bevordert, de onderwijskwaliteit verbetert, professionalisering stimuleert en het personeelsbeleid versterkt. De goede praktijkvoorbeelden laten zien dat een beleidsrijke invoering van de functiemix:
-leraren stimuleert na te denken over hun loopbaan en competentie-ontwikkeling;
-leraren stimuleert een opleiding te volgen;
-zorgt voor een beter beeld over verwachtingen, kennis en kunde;
-de egalitaire cultuur doorbreekt;
-het gebruik van het bekwaamheidsdossier een impuls geeft;
-het professionaliseren van de gesprekkencyclus een impuls geeft.
De invoering van de functiemix leidt hier en daar tot discussie over de functie ‘intern begeleider’. Meestal is dit een LB-functie, maar deze telt alleen mee voor het percentage in het kader van de functiemix als de ib’er voor minstens 50 procent van de betrekkingsomvang een lesgevende taak heeft.

Knelpunten
Toch verwacht minder dan de helft van de schoolleiders en bestuurders de einddoelstellingen voor de functiemix in 2014 te halen, mede door de volgende knelpunten:
-onvoldoende aanvullende financiële middelen;
-het grote aandeel parttimers;
-onvoldoende gekwalificeerd personeel.
Het actief werken met bekwaamheidsdossiers zoals voorgeschreven in de Wet BIO is ook nog geen gemeengoed. Als er wel structureel wordt gewerkt met en aan bekwaamheidsdossiers, zorgt dit ervoor dat eerder verworven competenties in kaart worden gebracht, er meer focus komt in de ontwikkeling van medewerkers en dat er concrete afspraken over opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten worden gemaakt. Dit kan een positieve invloed hebben op het behalen van de kwantitatieve streefcijfers van de functiemix.

Het Arbeidsmarktplatform PO zal uit het onderzoek nog handvatten en oplossingsrichtingen destilleren die schoolbesturen kunnen inzetten bij de implementatie van de functiemix in de eigen organisatie.

Meer informatie: www.arbeidsmarktplatformpo.nl

Vragen over de functiemix? Mail de AVS Helpdesk: helpdesk@avs.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws