In opdracht van het SBO heeft  ResearchNed een raming van de toekomstige formatie voor leraren (fte) gemaakt voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs voor de periode 2010- 2025. Deze formatieramingen zijn gebaseerd op het onderzoek dat ResearchNed eind 2010 heeft gedaan naar leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs. De formatieramingen zijn neergelegd in een notitie.

Het aantal leerlingen in het vo stijgt tot 2016 eerst licht en neemt daarna weer langzaam af. Als gevolg van deze ontwikkeling neemt de totale werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs de komende jaren ook eerst toe en daarna weer af. Regionaal zijn er echter duidelijke verschillen te zien. Daarbij valt op dat in Limburg de formatie de komende 15 jaar sterk daalt en ook in Groningen, Friesland, Zeeland en Noord-Brabant al over enkele jaren krimpt. In Flevoland, Utrecht-Midden, Zuidelijk Noord-Holland en Haaglanden neemt de formatie daarentegen sterk toe en is ook op de langere termijn geen teruggang tot onder het huidige niveau te zien.

Bij het opstellen van de formatieramingen is gebruik gemaakt van de Regionale bevolkingsprognose 2009-2040 van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL/CBS), cijfers over de gemeentelijke onderwijsdeelname in 2007, 2008 en 2009 (per leeftijd en onderwijssoort) en gegevens van de formatie van alle po- en vo-scholen. Verder is ResearchNed er bij het opstellen van deze ramingen vanuit gegaan dat de onderwijsdeelname de komende jaren onveranderd blijft, de mobiliteit van leerlingen tussen gemeenten constant blijft (relatief gezien), en de verdeling van leerlingen naar onderwijssoort (vmbo, havo, vwo) niet wijzigt. Voor leerlingen uit het buitenland en leerlingen zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de prognose een opslag gehanteerd. Verder is – net als in MIRROR – verondersteld dat de leerling-leraar ratio de komende jaren constant blijft (per school) en de formatie dus eenzelfde trend laat zien als het aantal leerlingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs