Feedback geven op nieuwe kerndoelen

Meld je school nu aan voor najaar 2024

Voor het najaar van 2024 zoekt SLO scholen die de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid willen beproeven. AVS vindt het van belang dat scholen proactief bijdragen aan de curriculumherziening en roept schoolleiders op om met hun team deel te nemen aan deze beproeving als dat past in de schoolontwikkeling.   

In september 2023 leverde SLO in opdracht van het ministerie van OCW de conceptkerndoelen voor Nederlands (pdf) en rekenen en wiskunde (pdf) op. De conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid zijn begin maart 2024 geformuleerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een advies over de toekomst van het Referentiekader Taal en Rekenen. 

De huidige kerndoelen zijn niet actueel en ruim geformuleerd. Dit geeft onduidelijkheid bij leraren over wat moet en mag en leidt tot werkdruk en overladenheid. Met concrete en actuele kerndoelen kunnen scholen leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij. 

SLO zoekt drie deelnemers per school die vanuit verschillende perspectieven feedback kunnen geven op de conceptkerndoelen. Deze drie deelnemers zijn een schoolleider, leraar, IB’er en/of coördinator die zich onderwijsinhoudelijk bezighoudt of –houden met burgerschap of digitale geletterdheid. 

In totaal zoekt de SLO 40 scholen: 25 po-scholen, 10 vo-scholen en 5 (v)so-scholen. 

Doe je ook mee? Meld je aan

Links